Kommunalvalget 2017 i Holbæk Kommune

Retsforbundets Politiske programpunkter, til Kommunalvalget 2017 i Holbæk Kommune

Af Torsten Sylvest

RETSFORBUNDETS POLITISKE FUNDAMENT

Retsforbundet blev grundlagt for 98 år siden, af husmænd og vi er i det hele taget partiet for de folk på landet, der kun ejede lidt eller ingen jord. Det giver os en særlig forpligtigelse til at holde fokus på landsbyerne og landdistrikterne og deres chance for at overleve. Både for landbefolkningen og for hele samfundets skyld, skal der være balance i udviklingen og derfor ønsker vi, at det bliver endnu mere attraktivt at bosætte sig udenfor de større byer.

Vores grundholdning er; at ved at flytte en del af skattebyrden fra indkomstskat til grundskyld, tilgodeser vi i særlig grad landdistrikterne. På grund af den skæve
prisudvikling på jord, mellem land og by, vil grundejerne på landet bytte en gennemsnitlig indkomstskattelettelse med en relativ lav grundskyldsstigning.
Retsforbundet vil derfor arbejde for, at den kommunale grundskyldspromille hæves og den kommunale trækprocent sænkes, da det er både socialt retfærdigt,
samfundsmæssigt fornuftigt og nødvendigt for at næste generation har mulighed for at købe hus.
Det kommunale demokrati skal være levende og dialogisk, sikre åbenhed i forvaltningen og tilskynde til borgernes aktive deltagelse. Derfor vil vi arbejde for at udbygge det eksisterende lokale demokrati med lokalråd med høringsret og en selvstændig økonomi.
Vi vil gerne medvirke til, at det bliver endnu mere attraktivt at bo og bosætte sig i landsbyer og landdistrikter. De mindre lokalsamfund lever af aktivitet og logistik. Der skal være skoler og daginstitutioner, forretningsliv og fællesskaber og der skal være forbindelse til omverdenen, både den teknologiske mobil og internetdækning, samt et tidssvarende vejnet og tilstrækkelig kollektiv trafik.
Retsforbundet opfatter de kommunale skattekroner som betroede midler der skal behandles med omtanke og respekt og at det grundigt skal overvejes, hvad den kommunale service skal indeholde og omfatte, derfor vil vi kun indkræve det absolut nødvendige, til at drive en kommune forsvarligt. Vi vil arbejde for, at kommunal ejendom ikke sælges som kortsigtede løsninger, af akutte økonomisk problem, men at det i udlejes, i den udstrækning det ikke anvendes til almennyttige formål.

SOCIAL RETFÆRDIGHED

Retsforbundet er optaget af, at beskytte borgernes personlige frihed og sikre så mange menneskers lykke og velfærd som muligt, derfor skal samfundet indrettes sådan, at flere bliver i stand til at klare sig selv. Der lægges vægt på forebyggende arbejde og på at tage sig af de få, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv eller deres børn.
Vi er modstandere af, konstant at skære skiver af alle dele af den borgernære kommunale service, til frustration for de fleste. Vi vil fokusere indsatserne så de retter sig mod de mest udsatte og se på om andre opgaver helt skal udliciteres eller opgives.
Retsforbundet har den grundlæggende opfattelse, at kommunens væsentligste opgave er, at hjælpe dem der har vanskeligst ved at hjælpe sig selv. Vi mener at vi skal investere vores kræfter og ressourcer i, at sikre de grupper som er mest udsat, fra at ende i social marginalisering. Det er moralsk uanstændigt og samfundsøkonomisk belastende for en kommune, at vi stadig tillader sociale problemer at vokse i antal og omfang.
Retsforbundet er generelt meget skeptisk både overfor den nyeste lovgivning på de sociale områder og vi mener at det vil klæde vores kommune, at søge at afbøde de åbenlyse skadevirkninger af kontanthjælpsloftet, den såkaldte 225 timers regel og reformen af førtidspension med indførelse af ressourceforløb. Her vil der være er der inspiration at hente i andre kommuner, der har besluttet at ansætte kontanthjælpsmodtagere i 225 timers stillinger, således at de ikke ryger ud af systemet.
Samtidig er der en række serviceopgaver der kan blive bliver løst, som i dag nedprioriteres.
Retsforbundet er særdeles kritiske overfor forvaltningen af lovgivningerne om ressourceforløb, flexjob og førtidspension. Ressourceforløb er blevet en parkeringsplads for vanskelige og komplekse sager og flexjob bliver i dag forvaltet som om det var en præmie der kun må uddeles i meget begrænsede mængder.
Retsforbundet mener at flexjob bør være en rettighed for alle borge uden arbejde, der er vurderet til en arbejdsevne på mellem 10 og 25 timer ugentligt.
Det er både samfundsøkonomisk fornuft og moralsk anstændighed overfor de borgere, der ønsker at være så selvforsørgende som muligt, men som mangler den tilstrækkelige arbejdsevne.

BØRN, UNGE & ÆLDRE

Vi er ikke imponerede over hvordan Holbæk kommune har forvaltet driften af eks. skoler, daginstitutioner og ældrepleje og vi er optagede af, hvordan vi kan indgå i et positivt samarbejde med de allerede kendte og potentielt nye selvejende aktører.
For Retsforbundet er det ikke problematisk, at en daginstitution, en skole eller et plejehjem er ejet af dem der benytter den, fremfor ejet af kommunen. Vi er faktisk nærmest ligeglade med, hvem der er ejer. Det afgørende er, at de alle findes i tilstrækkelige mængder – godt fordelt i kommunen, at de fungerer bedre end den laveste standard og at de er tilgængelige for alle der måtte ønske det.
Vi oplever at vilkårene for folkeskolen gradvist er blevet ringere og at forsøgene på sammenlægninger og navneændringer ikke har bidraget til noget andet, end at øge frustrationerne. Da der er evidens for, at den eneste måde at spare på folkeskolen er, at nedlægge dem, frygter vi at der på sigt skal nedlægges skoler i vores kommune. Vi frygter desuden at det bliver de landsbyskoler, der er hjerteblod for børnene, forældrene, de ansatte og hele det skrøbelige samfund, hvor skolen er livsnerven.
Vi vil insistere på, at kommunen samarbejder med de lokale kræfter, der måtte have vilje og mod til, at danne selvejende frie skoler, eller tilsvarende selvejende daginstitutioner, plejehjem og lignende, der kan påtage sig den samfundsopgave, som kommunen ikke magter.
Det er vigtigt for os at understrege, at en selvejende virksomhed, der løser en opgave for samfundet og bliver betalt for det, ikke må udelukke nogen fra deres service.
Det er kommunens opgave at sørge for, at der også er plads til dem med belastet økonomi. Det kunne være efter en ”efterskole-ordning” med tilskud i forhold til
husstandsindkomst – eller en egentlig fripladsordning.
Retsforbundet går ind for, at Holbæk Kommune skal investere i, at få flere uddannelsesinstitutioner og uddannelsespladser til kommunen – gerne i samarbejde med erhvervslivet.
Den indsats skal følges op af en indsats for at skabe tilstrækkelige mængder af billige boliger til de unge. Det er en investering der vil tjene sig ind i de kommende årtier.

ET FRIT ERHVERVSLIV, FOR SAMFUNDETS SKYLD

Erhvervsliv og arbejdsmarked er til for menneskets skyld. Flest mulige skal have gode vilkår, og den personlige frihed skal være så stor som muligt. Det offentlige skal forhindre, at nogen bliver udnyttet eller udbyttet.
Hensynet til miljøet, klimaet og ressourcerne sætter dog ubetingede grænser for menneskets udfoldelse både på det erhvervsmæssige og det private område.
Vi mener at fri konkurrence er en betingelse for et sundt erhvervsliv, der kan sikre de rigtige varer på de rigtige steder til de rigtige priser. Kun almenvellet herunder hensyn til miljøet klimaet og vores begrænsede ressourcer, kan begrunde indskrænkninger i erhvervslivets frie ageren og strukturtilpasning.
De administrative byrder, som det offentlige pålægger virksomhederne, skal forenkles og samordnes. Det er behov for en egentlig gennemgang af både national lovgivning og kommunale bestemmelser for at opnå en sanering af regler.
En afgørende forudsætning for et reelt frit erhvervsliv er, at der ikke kan spekuleres i jord. Det vil sige, at jordejerne ikke skal kunne beholde de værdistigninger på jorden, som er et resultat af samfundets udvikling. Derfor skal der helst indføres fuld grundskyld, eller i det mindste skal en større del af skattebyrden flyttes, fra indkomst og selskabsskat til grundskyld og dækningsafgift. På den måde bliver også erhvervsgrunde billigere, hvorved renteudgifter og omkostninger bliver lavere.
Den kommunale erhvervspolitik handler derfor om at en kommune skal blande sig mindst muligt i erhvervslivets vilkår, men samtidig sørge for at facilitere mulighederne
for, at et frit erhvervsliv kan vokse, til gavn for hele samfundet.
Erhvervslivet skal serviceres af en effektiv kommunal sagsbehandling, en erhvervsvenlig lokalplanlægning og en effektiv og optimal infrastruktur, samt opleve at kommunen ønsker et tæt praktisk samarbejde mellem erhvervslivet og de kommunale myndigheder.
Erhvervslivet skal kunne nyde godt af, at Holbæk kommune er velfungerende og et attraktivt sted at bo, for de virksomhedsejere, ansatte og kunder, der skal få erhvervslivet til at blomstre.

Angående dækningsafgiften

Kommunalbestyrelsen i Holbæk har vedtaget et budget med skattestigninger, der ikke bare skal findes i borgernes indkomster, men også ved at hæve grundskyldspromillen og genindføre dækningsafgiften. Det er Retsforbundet er godt tilfreds med, det er en både socialt og moralsk retfærdigere måde at dække kommunens udgifter på og et relativt beskedent beløb pr. virksomhed. Dækningsafgift betyder at virksomheder også skal bidrage til dækning af kommunens udgifter, til vedligeholdelse af den infrastruktur (veje, kloakering, forsyningsanlæg m.m.) der er essentielt for at drive erhvervsvirksomhed.
Hvis Retsforbundet havde ”opfundet” dækningsafgiften, så havde den set lidt anderledes ud. Så havde den været opkrævet dels på baggrund af virksomhedens beliggenhed (lidt ligesom grundskyld) og dels på baggrund af dens behov for bekostelig infrastruktur og dens forbrug af naturressourcer… og ikke på baggrund af virksomhedens bygningsmasse, men det er nu engang den model vi indtil videre har i Danmark, så det må vi forholde os til.
Dækningsafgiften opkræves altså kun af værdien af selve bygningerne og kompromiset betyder, at den i Holbæk bliver sat til beskedne 2 promille. For de fleste virksomheder, vil der blive tale om få tusind kroner om året – altså intet, i sammenligning med, hvad erhvervslivet har sparet på, at selskabsskatten er faldet fra 34 % til 22 % over de seneste 20 år…

Retsforbundets kandidater i Holbæk kommune er:
Torsten Sylvest (Holbæk)
Ulrik Sommer-Jensen (St. Merløse)

2 thoughts on “Kommunalvalget 2017 i Holbæk Kommune

 1. Jeg vil gerne vide, hvor retsforbundet står i øjeblikket – det, alle taler om: procent ved sidste valg – og hvor er flest medlemmer, hvor stilles op næste gang, er der nogen i Aarhusområdet – ud over vel sagtens Randers – etc. etc.

  Mvh Jette Jacobsen

  PS har lige læst Naomi Kleins No is not enough, så… der må gøres noget.

  • Hej Jette,

   Hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, vil du gerne vide hvor mange procent af stemmerne RF fik ved sidste valg (som jeg går ud fra er KV/RV-17 – vi var ikke opstillede til sidste folketingsvalg).
   Retsforbundet fik et sted mellem 0.1% og 0.2% af stemmerne lidt afhængig af hvor i landet.
   Der er flest medlemmer i Københavnsområdet og i Nordjylland, men ja, der er også medlemmer i Region Midtjylland og Århus området.

   mvh.
   Peter Mogensen

Comments are closed.