Åbningstale: Hvor er trygheden for andre end velbeslåede boligejere?

Af Poul Gerhard Kristiansen, politisk ordfører for Retsforbundet

Åbningstale om tryghed

Statsministeren understregede i sin åbningstale, at vi boligejere skal være ”trygge”. Med 2025 planen og yderligere “skattestop” skal vi boligejere igen fredes og med den det nye forstærkede skattestop på boligområdet sætter han valgtrumf på overfor sine udvalgte målgrupper, som han er i konkurrence med og med det socialdemokrati, som ellers var hoppet med på vognen.

Vi boligejere skal have tryghed. En ”tryghed” som ikke mindst de unge, de svage grupper og for den sags skyld lejerne betaler for. Der er tale om en fortsat omfordeling til fordel ikke mindst de bedst stillede boligejere, men til skade for samfundet og alle, som ikke sidder på flæsket.

Set i lyset af de samtidige voldsomme nedskæringer overfor en række svage grupper – i nogle tilfælde – som en tyv om natten, så må man konstatere, at trygheden ikke gælder for befolkningen som helhed, heller ikke selv om statsministeren i sin åbningstale tale så varmt om sin respekt for ”de varme hænder” og forbedrede uddannelser, som også skæres. Og trygheden gælder slet ikke enlige mødre, børnefamilier, handicappede, sindslidende, revalidender eller ansatte og patienter i hospitalsvæsenet – for at nævne nogle i flæng. – Ihverttilfælde ikke i Venstres og tilsyneladende i folketingets flertals optik. – Og trygheden gælder ikke for de mange fattige, som allerede er skabt eller bliver skabt af kontanthjælpsloftet eller 225 timers-reglen, hvor det jo ikke er muligt at finde de nødvendige jobtimer. – Gennem tåbelige og bureaukratiske regler ikke mindst jobprøvningsregler mødes en helt anden virkelighed end den Statsministeren retorisk beskrev. – Men den økonomiske politik, som statsministeren har ført og vil fortsætte er jo hentet direkte fra EU’s rædselskabinet. Hvor er varmen og forståelsen her? Hvor er trygheden? – Ja, den bliver brugt til at sikre de velbeslåede boligejere den tryghed, som vi slet ikke har behov for.

– Og her hører altså heller slet ikke en omlægning skattesystemet, så der vil ske en retfærdig omfordeling, som også de svage grupper får deres andel af de værdier vi alle sammen har skabt i fællesskab. For de store værdistigninger på – i realiteten – beliggenhedsværdierene eller grundværdierne, er jo ikke skabt af den enkelte ejer, men af den aktivitet som er sket i samfundet.

”Professor og tidligere overvismand Peter Birch Sørensen har gentagne gange anbefalet politikerne at hæve boligskatterne, og det gør han stadig:
– Skattestoppet betyder, at især de rigeste boligejere betaler mindre i skat, end de ellers ville have gjort. Ejendomsskatter er ud fra en samfundsøkonomisk betragtning gode skatte” – siger han.

Og netop i perioden op til det seneste krise resulterede de gentagne tiltag til fordel for os boligejere – et smadret vurderingssystem attraktive lånemuligheder, ikke mindst manglende øget grundskyld og skattestoppet – at luften ikke blev taget ud af de oppustede boligbobler.

Hvor vi havde behov for en øget grundskyld. Trygheden gælder ikke lejerne, skatteyderne i almindelighed eller de unge, nye købere, som stadig må betale højere priser for boligen – uden at blive en del af friværdifesten. Men tømmermændene dem får de også deres del af – ligesom alle svage grupper i samfundet.

Jeg nægter at tro, at selv de nuværende politikere i Folketinget, har så kort en hukommelse, at de har glemt dette forløb som resulterede i boligkrise og kombineret med bankernes grådighed i en finanskrise som resultat en friværdifest med alvorlige tømmermænd herefter. Statsministeren og regeringen vælger bevidst valg til fordel for de velbeslåede når man ser på nedskæringer og ikke mindst topskattelettelser.

Og Statsministeren og regeringen vælger bevidst de store skel i befolkningen, øget fattigdom, dårligere velfærd. På trods af retorikken. – Politikerlede og ikke mindst de mange protester mod denne politik er fuldt forståelig, men desværre lytter beslutningstagerne i deres glasklokke ikke.


Poul Gerhard Kristiansen

Klage til DR over manglende alsidighed

Af Poul Gerhard Kristiansen, politisk ordfører for Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti

Debatten havde endnu en gang boligskatten og skattestoppet på ejendomsværdiskatten til debat torsdag 8. september 2016.
Selv om et hovedtema var grundskyld, ejendomsværdiskat og boligskatter i det hele taget, så blev Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti eller for den sags skyld Henry George Foreningen heller ikke denne gang inviteret til at deltage i debatten.

Det er påfaldende, når man endnu engang ikke inviterer det eneste politiske parti, som offensivt går ind for grundskyld – ja, har det som mærkesag. Et parti, som har en positiv holdning til en øget boligbeskatning og som derfor også konstant har kritiseret den skattepolitik, som er blevet ført af skiftende regeringer. Det er derfor usagligt og i strid med DR´s alsidighedsforpligtelse, at vi ikke inviteres til at deltage i debatten.
Hvorfor inviteret man f.eks. i stedet lobbyistorganisationen ”Parcelhusejernes Landsforening” selv om de konservative i forvejen repræsenterer deres synspunkter – men altså ikke modpolen i form af Retsforbundets og georgistiske synspunkter?

Manglende opstillingsberettigelse p.t. har for eksempel ikke hindret DR eller andre store medier i flere tilfælde i såvel ”Debatten” som ”Deadline” at invitere f.eks. ”Nye Borgerlige”, ”Nationalpartiet” eller ”Dansk Samling”, når emnet har været indvandrer-og flygtningepolitik? Pernille Vermund fra Nye Borgerlige har haft indtil flere optrædener i både DR Debatten og Deadline, når emnerne har omhandlet indvandrer og flygtninge, samt EU. Morten Uhrskov Jensen fra Dansk Samling har deltaget flere gange i Deadline, når emnet har været ikke-vestlig indvandring. En af disse debatter har været overfor Kashif Ahmad fra Nationalpartiet. Derudover har Kashif også haft flere optrædener i DR Debatten, når emnerne har været indvandring, integration og radikalisering.

Ikke mindst i den nuværende debat og situation, hvor stærke kræfter får nærmest frit løb for kritik, reduktion eller fjernelse af boligbeskatning, ikke mindst grundskylden, burde der være en ekstra forpligtelse til også at lade det modsatte synspunkt herpå være repræsenteret i debatterne i Danmarks Radio.

Alsidighed og upartiskhed i formidlingen af den politiske debat bør veje meget tungt, også når det gælder ikke-opstillingsberettigede partier, når disse repræsenterer væsentlige synspunkter.


Kynisk udnyttelse af et fejlslagent system.

Kynisk udnyttelse af et fejlslagent system – CO2-kvoter

Kynisk udnyttelse af et fejlslagent system. Erstat i stedet de ineffektive CO2-kvoter med en provenu-neutral kulstof-afgift på fossilt kulstof.

Kynisk udnyttelse af et fejlslagent system. Erstat i stedet de ineffektive CO2-kvoter med en provenu-neutral kulstof-afgift på fossilt kulstof. Foto : http://www.carbontax.org/


Af Peter Mogensen, Gjern

CO2-kvotesystemet har vist sig ineffektivt. Priserne på kvoter er alt for lave for at opnå det nødvendige mål og bunden er allerede en gang gået ud af markedet.

Klimarådet har f.eks. flere gange fremhævet de lave priser. I april udtalte rådets formand, Peter Birch Sørensen, til Zetland: “Den nuværende kvotepris er alt for lav til, at kvotesystemet alene kan drive den nødvendige omstilling til vedvarende energi. Det er meget trist fra en klimapolitisk synsvinkel”

Det Venstre og energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt forsøger her på Altinget.dk er sådan set blot at udnytte denne fiasko til at gøre mindre end nødvendigt.

Hvis man virkelig tog klimaproblemet seriøst, så ville man se hvordan Danmark bedst kunne skubbe på det aktuelle moment for at fremme løsningen globalt. Det ville indeholde både at fastholde Danmarks egen nedadgående udvikling i udslip, men også at presse på internationalt for at få et reelt velfungerende system, hvor afbrænding af fossile brændsler betaler de reelle omkostninger for fremtidige generationer og ikke bare tørrer regningen af på vores efterkommere ved at dumpe biprodukterne i atmosfæren.

Den ideelle ville være at erstatte de ineffektive CO2-kvoter med en provenu-neutral kulstof-afgift på fossilt kulstof, hvor provenuet udbetales som dividende til befolkningen.

Retsforbundet vil derfor arbejde for dansk støtte til internationale tiltag som muliggør en provenu-neutral kulstof-afgift på fossilt kulstof efter “fee-and-dividend” princippet og implementering af en sådan på nationalt plan. Der skal opkræves en afgift på fossilt kulstof, hvor dette produceres eller ved import fra et land, der ikke implementerer et tilsvarende system. Afgiften skal være progressivt stigende på en forudsigelig måde, så investeringer kan tage højde for den, indtil stigningen I CO2-niveauet i atmosfæren er under kontrol.

Californien har netop opfordret præsident Obama og den amerikanske kongres til at vedtage netop sådan et værktøj til effektivt at løse klimaproblemet med Assembly Joint Resolution 43 :

”WHEREAS, A national carbon tax would make the United States a leader in mitigating climate change and the advancing clean energy technologies of the 21st Century, and would incentivize other countries to enact similar carbon taxes, thereby reducing global carbon dioxide emissions without the need for complex international agreements; now, therefore, be it Resolved by the Assembly and the Senate of the State of California, jointly, That the Legislature hereby urges the United States Congress to enact, without delay, a tax on carbon-based fossil fuels; and be it further Resolved … That all tax revenue should be returned to middle- and low-income Americans to protect them from the impact of rising prices due to the tax”

Danmark bør lægge sig lige i hælene af Californien.


Boligboble på vej?

Når selv bankøkonomer bekymrer sig med vismændene

Boligboble på vej?

Boligboble på vej?


Men vi skal nok få boligboblerne alligevel

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

På fire år er ejerlejligheder steget ca 50 % i København og resten af landet følger med ikke langt bagefter. Selv Nordea er bekymret for nye boligbobler.

Der er derfor god grund til vismændenes bekymring og opfordring til at øge boligbeskatning. Retsforbundet må så tilføje, at det er grundskylden som skal øges. Den retfærdige skat som vil sørge for en retfærdig fordeling af de fælleskabte værdier, så de ikke fortsat ender i en tilfældig privat lomme som min egen – skattefrit – og det er den gode skat, som samfundsmæssigt stopper boligboblerne og nye friværdifester, så vi ikke – igen – ender med nye voldsomme tømmermænd – især for de unge, lejerne og nye købere, som ikke kom med til festen.

Vi har desværre et folketingsflertal af ”blå” partier, som hellere vil give endnu flere privilegier til vennerne, som allerede sidder på flæsket – som om de ikke tilgodeset nok i forvejen. En dybt uansvarlig politik, som vil puste endnu mere luft i boligboblen.

Nej, sandheden er ligger end ikke i nærheden af de blås ikke mindst de konservatives og LA´s klynkeri om den skrækkelige, alt for høje grundskyld. Sandheden er, at grundskylden er alt, alt for lav – ikke mindst i hovedstadsområdet – ikke mindst fordi man, af politiske grunde, stadig, ikke ønsker at lave et ordentligt vurderingssystem – altså samle resterne op efter den tidligere ”blå” regering smadrede det velfungerende vurderingssystem i 2001 og dernæst f.eks. gennem det såkaldte ”skattestop” skabte den situation, at vi nu må se en fuldstændig skæv boligbeskatning, som er – alt for lav.

Men lytte til vismændene, langt de fleste uafhængige økonomer og Retsforbundet gør man nok ikke – ikke før Retsforbundet igen er styrket.

Underskriv en vælgererklæring her

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/penge/vismaend-vil-have-hoejere-boligskatter


Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen

Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen

Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen

Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen. Foto : Thierry Ehrmann. Licens : Creative Commons BY 2.0


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politisker ordfører

Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen

Resultatet blev en rygende social ulighed. Ja, nedenstående artikel har fuldstændig ret. Der er rigtig meget at komme efter.

– også ud over den næsten kriminelt asocialt skæve økonomiske politik og skattepolitik, som blev ført i Anders Foghs statsministerperiode. Lad mig blot nævne en krigsdeltagelse på en løgn og uden FN-mandat.

Anders Foghs frifindelse af sig selv er hverken troværdig eller korrekt.

Reelt ledede han en regering, som førte en næsten kriminel økonomisk politik til gavn for vennerne på flæsket. Vi boligejere indkasserede, mens de unge, lejerne og almindelige skatteydere betalte.

Indledningsvis smadrede man et velfungerende, decentralt vurderingssystem. Herefter gennemførte man tillokkende låneformer, som fik jord-og ejerboligpriser til at eksplodere sammen med et såkaldt skattestop på ejendomsværdiskatten. Et skattestop, hvis eftervirkninger, vi slås med.

Hele dette kompleks gav i den grad luft til de fritvoksende boligbobler, der blev forstørret af bankernes grådighed. Resultatet blev en gigantisk eksplosion, hvor friværdifesterne blev til gevaldige tømmermænd for samfundet som helhed med ledighed og menneskelige omkostninger.

Den økonomiske og sociale ulighed røg i vejret og fortsætter med at blive øget under den nuværende regering gennem en social uretfærdig fordelingspolitik.

Jo, der blev mildest talt begået fejl og vi har siden haft en regering, som ikke turde røre området med en ildtang og en regering nu, som tværtimod fortsætter med en politik, som fører os direkte ind i den næste bolig-og finanskrise.

Det haster mere og mere med en ny økonomisk politik og skattepolitik, som kan stoppe kapløbet mod afgrunden. En politk, som Retsforbundet står for.

Vi trænger til en helt anden moral blandt vore politikere – og frem for politikere, som vil en helt anden politisk kurs.

Reference : http://www.b.dk/nationalt/jo-anders-fogh.-der-er-faktisk-en-del-at-komme-efter

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Thorkil Sohn

Danmark og EU – Thorkil Sohn

Af Thorkil Sohn, Sognegårdsvej 11, Husby, 6990 Ulfborg

Danmark og EU

Det kan være svært at overskue alle detaljer i Danmarks lange forhold til EU. Men enhver kan overskue hovedlinjen. Det er kun gået en vej. EU har fået mere og mere magt. ”Danmarks selvstændighed” og ”vort folkestyre” kan snart være tomme udtryk uden indhold.

Men den pris er værd at betale, siger nogle. EU sikrer os fred ovenpå to verdenskrige og oven i købet økonomisk tryghed.

Så der står vi. Med ”Danmarks selvstændighed” og ”folkestyre” på den ene side og ”fred” og ”velstand” på den anden side. Fire værdier, som de fleste finder positive.

Derfor er mange sønderrevet i deres indre. Tankerne indbyrdes forsvarer og anklager hinanden. En eftertænksomhed hos den almindelige mand, der rager himmelhøjt op over mange politikeres skråsikre holdninger. Og som giver sig udslag i, at folkeafstemninger om EU-spørgsmål er valggysere.

Mange tror og håber, at problemerne kan afhjælpes ved en reform af EU. Den forbundsstat, som opsluger landene, kan rulles tilbage og erstattes af et ægte og demokratisk samarbejde mellem Europas fædrelande. På den måde kan både selvstændighed og folkestyre samt fred og velstand bevares. Meget tyder desværre på, at det vil gå disse reformister, som det gik musen, der lod sig æde af katten, for at reformere den indefra.

Mere og mere tyder tværtimod på, at EU, trods alle gode bestræbelser, slet ikke magter at sikre fred og velstand. Der er social elendighed i store områder af EU. Mange EU-politikere mener, at problemerne kan løses, bare vi får ”mere” union, mere af den medicin, som hidtil kun har gjort sygdommen værre. Den yderligere magtesløshed, som dette vil medføre, kombineret med den bitre nød, kan føre til det modsatte af fred, nemlig indre uro og vold.

Folkebevægelsen mod EU har som sit mål at frigøre Danmark fra EU og i stedet satse på alternativer, f.eks. nordisk samarbejde, en samarbejdsaftale med EU og en opprioritering af arbejdet i andre internationale organisationer.

Og indtil Danmark kan blive frit igen, vil Folkebevægelsen forsøge at afbøde de værste følger af EU’s politik.

Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Vil Storbritannien stemme sig ud af EU? Vil EU føre til nye kriser? Eller vil EU vise sig at være svaret på vore store problemer? Enhver må gøre op med sig selv.

Jeg er desværre sikker på, at EU ikke er den rette vej. Er vi slået ind på en forkert vej, da er den mand mest fremsynet, som først foreslår, at vi vender om. I en globaliseret verden med hastige ændringer i forholdene er det ingen naturlov, at mastodonter klarer sig bedst. Det kan tænkes, at et mindre land hurtigere og mere hensigtsmæssigt kan tilpasse sig situationen.

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Brexit. Vi vil også stemme.

Vi vil helt ud af EU og genindtræde i EFTA

Brexit. Vi vil helt ud.

Brexit. Vi vil helt ud. Foto : Jeff Djevdet. Licens : Creative Commons BY 2.0


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Vi vil helt ud

En hård fødsel for EU-erkendelse hos Kristian Jensen

Nu venter vi bare på vores folkeafstemning om at komme helt ud af EU.

Som Paulus på vej til Damaskus er skællene endelig faldet fra øjnene på udenrigsminister Kristian Jensen.

En erkendelse om, at EU blander sig for meget har været lysende klart i årtier. Men nu er det også gået op for Kristian Jensen. Hurra for det.

Men den erkendelse har kunnet forudses lige siden et flertal ulykkeligvis meldte os ind i det udemokratiske, lukkede og centralistiske EU. Hele tiden har EU’s målsætning været den politiske, økonomiske og militære union.

Men tilhængerne sagde noget andet i 1972, 1986, 1992, 1993 og for den sags skyld ved alle folkeafstemninger siden, selv om det har været klart for almindelige mennesker, at EU har udviklet sig til noget helt andet end det, vi er blevet bildt ind siden 1972. Det er ikke bare et praktisk handelsmæssigt og økonomisk samarbejde og er endnu længere væk fra det nu end nogensinde. Og EU-elitens svar er blot endnu mere EU – endnu mere af den forkerte medicin!

Flere generationer er heller aldrig blevet spurgt om EU er noget for dem. – Og nu er muligheden for, at hovedargumentet fra 1972, at vi skulle følge Storbritannien ind pga flæskeeksporten, forsvinder med et britisk ”leave” den 23. juni.

Såvel meningsmålinger i Sverige som i Danmark viser, at briterne bestemt ikke vil stå alene med et ”leave”, og der er ingen tvivl om, at et ”leave” i Storbritannien vil få endnu flere til at ville følge briterne.

Vi vil også stemme. Vi vil også have lov til at stemme et fuldtonet nej. Det er ikke kun et spørgsmål om en smule tilbagerulning. Retsforbundets modstand mod EU har altid været og vil fortsat være en systemkritik – ikke bare nogle justeringer på enkeltområder. Vil man vise sit ønske om at få en folkeafstemning, så gå ind på Folkebevægelsens underskriftsindsamling for en folkeafstemning – www.folkebevaegelsen.dk.

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/politik/danmarks-udenrigsminister-eu-boer-blande-sig-mindre

Sæt Retsforbundet tilbage på stemmesedlen – underskriv en vælgererklæring :

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Ib Christensen, fhv. MEP & MF

Bevar grundskylden – Ib Christensen

Bevar grundskylden

Af Ib Christensen, fhv. MEP & MF, Gørtlervej 26, Randers.

Jorden adskiller sig fra alle andre varer eller produktionsmidler ved at være et ureproducerbart gode. Der bliver ikke mere af den selv om vi bliver flere og velstanden stiger. Den merværdi, jorden har, kaldes jordrenten. Skal den gå i private lommer eller til det samfund, der har skabt den? Hvis man mener, at den tilkommer samfundet, er grundskyld det rette middel. Grundskylden inddrager løbende større eller mindre dele af jordrenten, afhængigt af promillens størrelse.

Vi har haft grundskyld siden 1924 og det var aldrig noget større problem at foretage korrekte vurderinger – indtil den daværende regering i 2002 centraliserede ejendomsvurderingerne i et dysfunktionelt it-system. Skatteministeriet har tilsyneladende et nyt og bedre vurderingssystem klar, men sagen er blevet udskudt af politiske grunde til efterårets skatteforhandlinger. I øvrigt bør man overgå til årlige ejendomsvurderinger.

I øvrigt har EDC-ejendomsmæglerne vist, at de kan vurdere beliggenhedsværdier (= grundværdier): Det såkaldte ”Danmarkshuset”, et gennemsnitligt parcelhus på en gennemsnitlig grund, er 585.000 kr. værd i Ørnhøj ved Holstebro, mens det selvsamme hus på samme grundstørrelse koster 6.609.000 kr. på Frederiksberg. De 6 mio. kr. på Frederiksberg er altså ren beliggenhedsværdi.

Det vil være en dårlig ide at slå ejendomsværdiskat og grundværdi sammen til en boligskat. Derved forplumrer man ideen om samfundets ret til de arbejdsfri, samfundsskabte jordværdier og borgernes ret til de arbejdsskabte værdier. Ejendomsskatten bliver til en almindelig formueskat og vil blive mindst lige så forhadt som den nu afskaffede formueskat.

Det er heller ikke anbefalelsesværdigt at indføre den svenske model med kapitalvindingsskat ved boligsalg. Det er en skat på flytning og virker mobilitetshæmmende på boligmarkedet, og ligesom andre kapitalvindingsskatter væltes den over på køberne. I øvrigt er denne svenske boligskat så forhadt, at den kostede den daværende socialdemokratiske regering livet. Derefter halverede de borgerlige skatten, særlig til fordel for de rigeste boligejere. I dag er sygeplejersken og politibetjenten forlængst jaget ud af Stockholm p.g.a. de vanvittige boligpriser.

Når de økonomiske vismænd, Nationalbanken, OECD, IMF og EU´s økonomer anbefaler grundskylden er det bl.a. fordi – som skatteministeren skrev i november i et svar til Folketingets boligudvalg: ”Grundskylden er økonomisk set en god skat, idet den som udgangspunkt ikke svækker tilskyndelsen til at spare eller arbejde. Det afspejler, at grundskylden i vidt omfang kapitaliseres i grundpriserne og derfor ikke påvirker brugeromkostningerne ved at eje et hus for nye boligejere.”

Dertil kommer, påpeger økonomerne, at løbende ejendomsskatter som grundskyld kan forebygge boligbobler og dermed ødelæggende finanskriser, at de leder investeringerne til arbejdspladser i erhvervslivet i stedet for til passiv anbringelse og spekulation, at de fremmer mobiliteten på boligmarkedet og stiller generationerne lige ved at give lavere ejendomspriser, at ingen kan unddrage sig dem (en væsentlig egenskab i en globaliseret verden), og at de ikke mindst giver mulighed for lavere skat på arbejde. Endelig varierer grundskylden med konjunkturerne – modsat huslån.

Samfundsøkonomisk er det hul i hovedet at afskaffe de løbende ejendomsskatter, især grundskylden, og fordelingspolitisk er det dybt asocialt.

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Gilleleje Havn

Lighed for loven – også for fiskere

Gilleleje Havn

Gilleleje Havn


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Det er en direkte konsekvens af EU-medlemsskabet, at der er forskellig lovgivning for danske og svenske fiskere i forhold til f.eks. tyske fiskere.
Mens tyske fiskere stadig må fiske i det fredede område, så er Gilleleje-fiskerne nu blevet dømt for ulovligt fiskeri i det samme område, hvor Danmark og Sverige har gennemført for et område i Kattegat for torskefiskeri.

På grund af det direkte sammenstød med EU’s kvotepolitik, som også Danmark har underlagt sig, kommer vi i denne urimelige situation, hvor der klart ikke er lighed for loven. Danmark må ikke forbyde tyske fiskere fiskeriet fordi vi for længst også har overladt EU at bestemme vores fiskeripolitik. Nej, det er ikke imod EU’s lovgivningen at gennemføre denne fredning, men så må den gælde alle – ikke kun danskere og svenskere.

Højesteret har dømt i forhold til loven – ingen tvivl om det, men uanset hvor beskedne de tyske kvoter må være, så er situationen selvfølgelig uforståeligt for de danske fiskere, som ovenikøbet ikke fiskede efter torsk.

At frede de områder, hvor fiskene gyder af hensyn til ynglen er klart en bedre politik end EU’s mangeårige kvotepolitik, men et sådant forbud må gælde alle fiskere – uanset nationalitet.

Under alle omstændigheder er det klart, at det enkle retsprincip, som hedder ”lighed for loven” – også må gælde her.

Det betyder, at den danske og svenske regering enten må peppe sig op til at konfrontere EU’s fiskeripolitik eller helt forlade den fælles EU-fiskeripolitik. – Men tavsheden tyder desværre ikke på at det vil ske.

Reference : http://www.b.dk/nationalt/gillelejefiskere-taber-i-hoejesteret

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Hvad gør du når en maskine har erstattet dit job? Svaret er samfundsdividende

Af Jimmy Due, Valby

Det er en udvikling vi ser flere og flere steder. Herhjemme kæmper især Venstre for at indføre tyske tilstande på arbejdsmarkedet. Det tyske arbejdsmarked har en stor underklasse, der har to og tre jobs for blot at dække deres leveomkostninger. Mange har endda stadig kun til huslejen på trods af flere jobs.

Selv uden indblanding fra politikerne vil udviklingen ske og det endda hurtigere end man lige umiddelbart forventer. Alle brancher oplever i dag en stigning i automatisering. Om fem til 10 år kan vi have selvkørende biler og lastbiler på vejene. Forestil jer en situation med op mod 30.000 ansatte i transportbranchen, der kan komme til at stå uden job. Hvad gør vi med dem? Svaret på udfordringerne i dag er opkvalificering og kurser, men hvad skal de opkvalificeres til? Hvad skal vi gøre med alle de arbejdsløse murere når maskinerne har overtaget deres job?

Virksomhederne kommer i første omgang ikke til at blive ramt af dette, da de sparer enormt i lønomkostningerne, men på lang sigt vil de også kunne mærke konsekvensen. For hvis ingen har arbejde, så forsvinder deres købekraft samtidig med. Virksomheder skal trods alt have nogle kunder for at kunne løbe rundt.

Reformér skattesystemet

Retsforbundet ønsker at reformere og forenkle det danske skattesystem. Gennemfør den tvingende nødvendige jordreform, der skal til for at få oprettet balancen i samfundet, og kombinér det med en garanteret minimumsindtægt – kaldet samfundsdividende i vores partiprogram. På denne måde vil vi få fordelene ved lavere lønninger, men samtidig sikre at folk også kan leve af det.

Vi står overfor et afgørende tidspunkt i historien, hvor vi rent faktisk har mulighed for at frigøre folk, så de kan tilrettelægge deres liv som de ønsker. Men det kræver, at vi tænker nyt og ikke fortsætter den vante jobcentertankegang for den vil føre os til danske Maria Fernandes-historier (Maria Fernandes døde i sin bil, hvor hun sov mellem to vagter på hendes arbejde. Læs historien i artiklen herunder).

Reference : http://www.b.dk/nationalt/farvel-til-dit-faste-job-fremtiden-er-en-verden-af-loesarbejdere

http://www.retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer