Referat fra Landsmødet 2018

Refetat fra Retsforbundets ordinære landsmøde 15 sept. 2018

Dagsorden:

Kl. 11.00: Valg af dirigenter, afstemningsudvalg og referenter.

Valg af dirigent:
Mette Langdal nomineres og vælges.

Afstemningsudvalg:
Søren Chr. Hansen og Birgitte Graham

Referent:
Peter Mogensen

Dirigenten erklærer landsmødet for lovligt indkaldt.

Kl. 11.15: Landsledelsens beretning v. Poul Gerhard Christiansen

Poul Gerhard fremlægger den udsendte beretning med uddybende indlæg om online tilstedeværelse fra Peter Mogensen og Thorbjørn Rasmussen.

Derefter debat om beretningen:

Martin Sørensen nævner at Retsforbundet nu fylder 100 år og vi står overfor at skulle starte en ny begyndelse og arbejde os op fra bunden. Andelen af Danskere, der er medlem af et politisk parti har aldrig været lavere og det er i den kontekst vi skal arbejde fremad.

Søren Chr. Hansen og Thorbjørn Rasmussen nævner at det ser ud til at der er fremgang på Facebook.

Vagn Christensen nævner at de mest diskuterede politiske emner for tiden er Indvandring, Sundhed og Miljø.

Søren Chr. Hansen påpeger, at folk, der udtaler sig offentligt på Retsforbundets vegne bør sikre sig, at de holder sig inden for Retsforbundets politik.

Leo Nygaard efterspørger en debat om hvad hjemmesiden skal bruges til. Hvem kan skrive på den og er det en debat-side eller en oplysning side.

Mette Langdal mener at den diskussion har været der. Peter Mogensen oplyser om, at der i forbindelse med hjemmesidens omlægning ikke længere er et kommentarspor.

Thorbjørn Rasmussen og Peter Mogensen oplyser om, at der er planer om, at lave et internt forum på hjemmesiden.

Afstemning om godkendelse af beretningen: Enstemmigt vedtaget

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 12.45: Beretning fra Forvaltningsnævnet v. Keld Thomsen

Da Kjeld Thomsen har meldt afbud pga. sygdom, fremlægges Forvaltningsnævnet beretning af Vagn Christensen.

Forvaltningsnævnet står for administration af de fonde, der bl.a. holder andelen Lyngbyvej. Overvejelserne går på om der kan spares penge på huslejen til Lyngbyvej ved enten at sælge den eller leje den ud.

Leo Nygaard spørger til hvem, der overvåger hvad pengene i Forvaltningsudvalget bruges til – i tilfælde af salg eller hypotetisk set Retsforbundets nedlæggelse.

Anders Sune Madsen udtaler sig skeptisk mht. at sælge Lyngbyvej.

Poul Gerhard beskriver forvaltningsnævnets historie og hvor midlerne kommer fra. (4 selvsuplerende medlemmer og 3 udpeget af ledelsen). Lyngbyvej er finansieret via midlerne fra hovedsageligt en stor arv på ca. 1,2 million. Pga. en vurdering af Lyngbyvej på kun ca. 250.000 faldt hovedstolen “kunstigt”. Dette ser ud til at kunne ændre sig ved en genvurdering.

Ulf nævner at der skal en “erhvervsejendomsmægler” til at vurdere ejendommen, da det er et erhvervslejemål.

Vagn nævner at Ib Strømberg har været formand for forvaltningsnævnet, men at det nu er overtaget at Kjeld Thomsen.

Martin Sørensen mener, at ordnignen med forvaltningsnævnet fungerer fornuftigt.

Kl. 13.00: Regnskab v. Thorkil Sohn

Vagn Christensen fremlægger årsregnskabet.

Folkemødet var denne gang dyrere fordi vi kun var 2 om at dele teltet, imod sidste år 3. (BIEN)

Regnskabet vedtaget enstemmigt.

Kl. 13.15: Aktuel politik v. Poul Gerhard

Poul Gerhard fremlægger oplæg til fremtidig politik og aktivitet. Retsforbundets fylder 100 år d. 21. Oktober 2019.

Martin Sørensen påpeger forskellen mellem Alternativets tilgang til EU om at ændre det og vores klare EU-modstand.

Ulf udtaler skepsis om intro-kontingent og opfordrer til at der kan udsendes mere fra sekretariatet på email for at spare penge.

Anders spørger efter hvor mange ordfører-poster der er. Vi skal sikre at de kan findes på hjemmesiden. Ledelsen forklarer at den har forsøgt at indrette politisk udvalg, så det per definition består af ordførerne. Ordningen har ikke virket helt endnu, men bliver forhåbentlig bedre med et online forum for medlemmer til politiske diskussioner.

Søren Chr. Hansen opfordrer til at vi undgår dommedagsprofetier ang. boligkriser og i stedet satser på et positivt budskab.

Vagn Christensen opfordrer til, at vi fremhæver vores kritik af bank-systemet ang. at splitte det op i 3 slags banker. – samt at fremhæve vores politik om flere folkeafstemninger.

Ebbe Nygaard påpeger at økonomi og grundskyld er hjørnesten i Retsforbundets politik.

Kl. 13.45: Ændringer i politisk program v. Peter Mogensen

Landsledelsen opfordres til at tage initativ til en debat for at forbedre punkt 60: “Det skal være muligt for private at etablere komplementære møntfod” jf. Peter Mogensens forslag 7.

Landsledelsen opfordres til at tage initiativ til en debat for at revidere punkt 92 ang. offentlig infrastruktur jf Peter Mogensens forslag 10

Forslagene 12-21 (fra Peter Mogensen) udskydes, bortset fra punkt 18 ang. blasfemi-paragraffen, der blev vedtaget enstemmigt.

Resultater fra øvrige forslag (vedlagt):
Punkt 1: Enstemmigt vedtaget
Punkt 3: Enstemmigt vedtaget
Punkt 4: Vedtaget – 15 for, 1 blank
Punkt 5: Ledelsen bør omformaterere
Punkt 6: Enstemmigt vedtaget
Punkt 8: Vedtaget – 15 for, 1 blank
Punkt 9: Enstemmigt vedtaget
Punkt 11: Enstemmigt vedtaget

Kl. 14.15: Retsforbundets sundhedstilstand nu og frem over v. Vagn Christensen

Vagn Christensen opfordrer til at flere byder ind på at hjælpe med opgaver også udenfor ledelsen.

Kl. 14.45: Kaffe – pause

Kl. 15.00: Indkomne forslag. Afstemninger

Indkommet forslag til vedtægtsændringer v. Vagn Christensen:

Ledelsen stiller forslag om at afskaffe vedtægtskrav om ekstern registreret revisor:
Forslaget blev vedtaget, 15 for, 1 blank

Ledelsen foreslår at dagsordenspunktet om valg af medlemsbladsredaktør fjernes fra vedtægterne:
Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag til ændringer i politisk program v. Peter Mogensen: Behandlet ovenfor.

Forslag til ændringer i arbejdsprogram v. Leo Nygaard: Forslaget afvises med 1 for, 2 blanke, 13 imod.

Kl. 15.30: Budget for regnskabsåret 2018 – 2019 samt fastsættelse af kontingent

Det udsendte udkast til budget blev gennemgået og den afgående ledelse foreslår at det manglende punkt mht. udadvendte aktiviteter, sættes til 70.000 kr med det argument at det er et 100års jubileums år og der er folketingsvalg, så evt. besparelser bør vente til senere år.

Budget med ledelsens forslag vedtaget med 13 for, 1 imod, 2 blanke.

Kl. 16.00: Valg af landsledelse v. afstemningsudvalget

Alle opstillede valgt da der netop opstilledes kandidater svarende til antallet af pladser i landsledelsen.

Den nye landsledelse består af:
Vagn Christensen
Poul Gerhard Kristiansen
Martin Sørensen
Ove Thuen
Thorbjørn Rasmussen
Søren Chr. Hansen
Anders Sune Madsen

Kl. 16.30: Valg af revisor samt suppleant

Ledelsen foreslår Torsten Sylvest: Valgt.
Intern revisor valgt: Stefan Zivkovic
Suppleant valgt: Peter Mogensen

Kl. 16.45: Beretning om medlemsbladet og valg af redaktør

Mette Langdahl beskriver forløbet omkring bladets 4 udkommelser.

Kl. 17.00: Eventuelt

Leo Nygaard spørger om hvor vidt vi ved hvor mange medlemmer der bruger Internet/sociale medier.

Søren Chr. Hansen opfordrer til at man i revisionen kigger på hvad man får ud af de penge der bruges.