Glædelig jul fra Retsforbundet

Sammen kan vi flytte bjerge

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse

Hvor du end befinder dig, i verden og i livet, og uanset hvem du er, høj som lav, ung som gammel, hvadenten du føler dig truet eller utryg – eller kun kender den bedste af alle verdener, og uanset hvilket politisk ståsted du har, så ønsker vi dig en glædelig jul, hvor du vil opleve håb og nærhed til de der står dig nærmest, varme og kærlighed fra de du holder af og som holder af dig, og frihed til at være lige netop den du er og føler dig som.

Bliv medlem idag : http://retsforbundet.dk/bliv-medlem
Sammen kan vi rykke bjerge!

Glædelig jul fra alle os til alle jer!


Aase Bak Nielsen

Lissabontraktaten giver mulighed for Europol – også ved et nej

Bevar retsforbeholdet - stem nej
Af Aase Bak-Nielsen, Roskilde

Lissabontraktaten giver mulighed for Europol – også ved et nej

Ja-partierne hævder, at afstemningen først og fremmest drejer sig om samarbejde med politiet i de øvrige EU-lande.

Ifølge Lissabontraktaten, som siden 1/12. 2009 har været EU’s ”grundlov”, har Danmark forbehold – dvs står uden for det retspolitiske område, som hidtil har været et samarbejde på mellemstatsligt plan, hvor hvert land kunne afgøre, hvor meget man vil være med til. Nu bliver retspolitikken hævet til overstatsligt plan, hvor alle skal være med til det hele.

Ja-sigerne spreder det budskab, at vi bliver smidt ud af politi-samarbejdet, hvis vi siger nej den 3. dec.

Men de har glemt, hvad der står i protokollen om Danmarks forbehold:

”Danmark kan til enhver tid i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser underrette de øvrige medlemsstater om, at det ikke længere ønsker at benytte sig af alle eller en del af bestemmelserne i denne protokol”.

Det vil sige, at Danmark – hvis regeringen kan få et markant flertal for det i Folketinget – kan meddele, at vi vil deltage i det fælles, overstatslige politi-samarbejde i Euro-pol, og vi kan så f.eks. beholde forbeholdet angående fælles straframmer, hvor der er stor forskel på kulturen i Danmark og nogen af de andre EU-lande.

Denne meddelelse kan vi også sende efter et nej 3. dec.

Hvorfor bruger ja-partierne ikke denne lette udvej for at beholde politisamarbejdet på europæisk plan, som mange danskere ønsker?

Bevar retsforholdet – stem nej!

Lissabontraktaten kan rekvireres gratis hos Folketingets EU-oplysning: tlf. 33373337 eller euopl@ft.dk. Her kan man på s. 345, DEL IV, Artikel 7, læse ovenstående citat.

Link til Lissabontraktaten (PDF):
http://www.eu.dk/~/media/files/eu/ld_euo_lissabon_16.ashx


Middelboe-huset, Holte.

Frihed og tryghed – også for førstegangskøberne!

Middelboe-huset, Holte.

Det er ikke rimeligt, at førstegangskøberne straffes og skal knokle hårdere for at få fod under eget bord – imens alle andre går fri. Billedet : Middelboe-huset, Holte, Danmark. Tegnet af Jørn Utzon, 1953-55. Foto : Christoffer Pilgaard. Udgivet under Creative Commons.

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse

Pr. 1 november får vi nye regler der betyder, at boligkøbere fremover skal lægge 5% af købesummen til den ejendom de ønsker at købe – som altså ikke fremover kan lånes i banken.

Formålet er at lægge en dæmper på ejendomsmarkedet og få færre salg, hvor økonomien for huskøberne ikke er god nok til at tolerere udsving på ejendomsmarkedet – som f.eks. finanskrisen førte med sig, hvor mange, der havde købt alt for dyrt, snart måtte se en tvangsauktion i øjnene.

Man skal være fair. De nye regler vil uden tvivl dæmpe efterspørgslen på ejendomsmarkedet og medvirke til at priserne holdes i ro – for en tid, hvilket vil betyde at risikoen for boligbobler reduceres.

Men de er også et udtryk for at staten endnu engang svinger pisken over en gruppe borgere – her førstegangskøberne og børnefamilierne – istedet for at give alle borgere større frihed, til at skabe sig den tilværelse man ønsker.

Er det virkelig rimeligt, at det er huskøbernes økonomi, der skal lægge for i kampen imod boligbobler?

Førstegangskøberne er i mange tilfælde familier med små børn, hvor begge forældre arbejder meget og er pressede på tiden. Og i mange tilfælde vil det være meget vanskeligt, eller måske umuligt, at foretage en opsparing under de nuværende økonomiske forhold, af den nødvendige størrelse. Er det rimeligt at de skal knokle for at spare uhyrlige summer sammen for at realisere drømmen om egen bolig ? Uhyrlige summer, som ikke skyldes deres egen uformåen, men derimod at staten har tilladt arbejdsfri indtægter på ejendomsmarkedet i årevis, hvilket har betydet, at prisen for at få sin egen grønne plet på planeten er steget til astronomiske højder – især i hovedstadsområdet.

Reglerne vil alt andet lige tillige betyde, at alle der i forvejen ejer deres hus eller lejlighed (fordi de har købt inden denne regel træder i kraft) fredes, idet langt de fleste boligejere som oftest vil kunne medbringe en væsentlig gevinst/opsparing realiseret ved salg af deres tidligere bolig. Er du således allerede “med i feltet” af boligejere, så vil du blive belønnet yderligere !!

Retsforbundet står for en bæredygtig økonomisk politik, der søger helt at eliminere risikoen for nye boligbobler – vel at mærke uden, at pålægge enkelte grupper i samfundet – her førstegangskøberne og familierne – helt urimelige ekstra byrder.

Vores bæredygtige skattereform vil samtidig betyde, at alle, der arbejder og bidrager til økonomien, kan beholde mere af det tjente. Arbejdsfri indtægter og forbrug af vore fælles naturresourcer vil derimod blive beskattet i større omfang, hvilket bl.a. vil bidrage til en stabil udvikling på ejendomsmarkedet, reducere lånebehovet og overforbruget og reducere bankernes magt. Den vil også bidrage til at vi rent faktisk har en klode, et miljø og et samfund med sammenhængskraft at give videre til vores børn og kommende generationer – der med en rimelig og almindelig arbejdsindsats vil kunne bo og leve som de ønsker.

Det er ikke rimeligt at belaste førstegangskøberne og børnefamilierne med denne form for utidig statslig indblanding i borgernes og virksomhedernes gøren og laden.

Hjælp Danmark på vej mod en bæredygtig fremtid ved at udfylde en vælgererklæring for Retsforbundet her : http://underskriv.retsforbundet.dk – Danmark har brug for en politik som giver den enkelte borger og familie både frihed og tryghed.


Peter Mogensen

Retsforbundet vedtager ny klimapolitik

Peter Mogensen

Peter Mogensen, flankeret th. af Leo Nygaard og Kenni Rasmussen, ved Retsforbundets landsmøde 5. september 2015. Foto : Morten Blaabjerg

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse.

Takket være et gennemarbejdet forslag af Peter Mogensen, Gjern, har Retsforbundet fået en ny og stærk klimapolitik. Klimapolitikken understøtter partiets arbejde for et bæredygtigt samfund, hvor den enkelte har så stor frihed som muligt til at indrette sin egen tilværelse, samtidig med at vi bedst muligt bidrager til at reducere CO2-forureningen.

Vi vil, hvis Retsforbundet får magt som vi har agt, bidrage til at forøge kvaliteten af vores fælles luft, til gavn for os og kommende generationer – og forhåbentlig undgå store klimapåvirkninger.

Forslaget, der blev vedtaget med en enkelt mindre ændring ved partiets landsmøde i Fredericia 5. september 2015, indebærer bl.a. flg :

  • Alle produkter produceret ved hjælp af fossile brændstoffer/ressourcer, pålægges en afgift, der svarer til de negative omkostninger for vores miljø (i form af f.eks. luftforurening).
  • Indtægten fra afgiften går ubeskåret tilbage til borgerne, ved at reducere skat på arbejde eller alternativt i form af udbetaling af en dividende, der er ens for alle.

Ordningen vil betyde, at vedvarende energiformer kan opnå en reel – og derfor konkurrencedygtig pris i forhold til de fossile brændstoffer/energiformer, og at borgerne/forbrugerne vil få en reel frihed til at bestemme hvilke energiformer de vil satse på. Afgiften øger ikke skattetrykket, og skal ikke kunne bruges som en skatteskrue, men give borgerne reel frihed til at vælge, hvor stort et CO2-aftryk man ønsker at sætte. Det vil rent faktisk kunne betale sig for den enkelte via sit eget energiforbrug og egne indkøb, at være med til at trække vores samlede CO2-footprint i den rigtige retning.

Dette i modsætning til det aktuelle system med CO2-kvoter, som har vist sig alt for tungt og uvirksomt, belastende for vores økonomi og ikke fremmende for anvendelsen af nye, bæredygtige energiformer.

Læs hele forslaget og motiveringen her :

Forslag fra Peter Mogensen – konkretisering af klimapolitikken
Motivering til Peter Mogensens forslag

Forslaget vil her efter landsmødet snarest muligt blive skrevet ind i arbejdsprogrammet i dets vedtagne form.


Retsforbundet afholder det årlige landsmøde lørdag d. 5. september 2015

Landsmøde 2015 – lørdag d. 5. september

Retsforbundet afholder det årlige landsmøde lørdag d. 5. september 2015

Retsforbundet afholder det årlige landsmøde lørdag d. 5. september 2015

Sted : Fredericia Idrætscenter, Vester Ringvej 100, Fredericia.

Retsforbundet afholder vores årlige landsmøde denne weekend, nærmere betegnet lørdag fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Vi mødes i år i Fredericia Idrætscenter fremfor på Vandrerhjemmet, hvor vi har været de sidste par gange.

Vi starter med morgenmad kl. 10.00 og så starter sele mødet kl. 11.00.

Der er indløbet et par forslag. Ét med ændringer til det politiske program af Leo Nygaard, Vonsild, og ét med konkretisering af vores klimapolitik af Peter Mogensen, Gjern. Begge forslag findes nederst på siden i PDF-format.

Leo Nygaard ønsker en bedre sammenhæng mellem idéprogrammet og det politiske program og mere klare tekster. Derudover ønsker Leo Nygaard en anderledes formulering i afsnittet omkring Samfundsdividende, der i følge Leo Nygaard ikke overholder BIENs principper om basisindkomst.

Peter Mogensen har stillet forslag om en opsplitning mellem energi- og klimapolitikken, og dels om en konkretisering af Retsforbundets politik ang. klimaet til at støtte en afgift på fossilt kulstof efter ”fee-n-dividend” princippet som løsning på klimaproblemet.

Dagsorden

Kl. 11.00 : Valg af dirigenter samt valg af afstemningsudvalg

Kl. 11.15 : Landsledelsens beretning v. Poul Gerhard Kristensen

Kl. 12.00 : Frokost

Kl. 12.45 : Beretning fra Forvaltningsnævnet v. Vagn Kristensen

Kl. 13.15 : Regnskab 2014-2015 v. Thorkil Sohn

Kl. 13.45 : Oplæg om fremtidig politik og arbejde v. Jan Møgelvang & Thorkil Sohn

Kl. 14.45 : Forslag til konkretisering af klimapolitikken v. Peter Mogensen

Kl. 15.15 : Forslag til ændringer i det politiske program v. Leo Nygaard

Kl. 16.00 : Budget for regnskabsåret samt fastlæggelse af kontingent

Kl. 16.30 : Valg af landsledelse

Kl. 17.00 : Valg af ekstern og intern revisor samt suppleant

Kl. 17.15 : Beretning om medlemsbladet valg af medlemsbladsredaktør

Kl. 17.30 : Eventuelt

Dokumenter

Forslag fra Leo Nygaard – ændringer til det politiske program
Forslag fra Peter Mogensen – konkretisering af klimapolitikken
Motivering til Peter Mogensens forslag


Retsforbundet på Folkemødet 2016

Folkemødet 2015 – Retsforbundets program

Folkemødet - Cirkuspladsen

Folkemødet. Udsigt over Cirkuspladsen ved Folkemødet på Bornholm.


Folkemødet 2015 – Retsforbundets program


Igen i år er Retsforbundet – Danmarks Bæredygtige Parti repræsenteret på Folkemødet. Vi har, ligesom sidste år, fået en central plads på Cirkuspladsen, hvor vi vil få selskab af hhv. Radikale Venstre og Dansk Folkeparti på hver sin side af teltet. En samlet oversigt over Allinge by kan findes ude til højre under menuen ‘Find rundt’ på denne side.

Folkemødet på Bornholm, der i år finder sted fra den 11. til den 14. juni, byder som altid på et væld af aktiviteter, arrangementer og festligheder.

Retsforbundet har i år forskellige events på programmet. Både i vores telt og i samarbejde med andre deltager ved Folkemødet. Her bliver emner som jordrente, bankreform og om hvorvidt EU er demokratisk. Derudover vil flere af Retsforbundets ansigter være at finde til debatarrangementer arrangeret af andre organisationer og institutioner og vi vil ligeledes forsøge at udnytte hver en mulighed for at få samlet nogle vælgererklæringer ind.

Du kan se en liste og beskrivelse af Retsforbundets aktiviteter på Folkemødet 2015 herunder.

Egne events, som afholdes i boden centralt på Cirkuspladsen (Bod C19)


Konkurrence – Hvad er jorden værd?
Torsdag den 11. juni 15:00 – 17:00

Kom ned i Retsforbundets telt og deltag i vores konkurrencen. Fokus er på jordens værdi. Hvad er værdien og hvad skyldes denne værdi? Hør samtidig om Retsforbundets bud på hvordan vi undgår boligbobler.

Retsforbundets bud på en bankreform
Fredag den 12. juni, kl. 11:30 – 13:00

I efterspillet af finanskrisen viste det sig, at bankerne havde en eller flere fingre med i spillet og bankvæsenet trænger til at blive refomeret. Kom og hør Retsforbundets bud på en bankreform. Oplæsholder: Vagn Kristensen, Retsforbundet. Derudover vil JAK Danmarks nye formand, Lone Malm, også deltage og fortælle om JAKs bud på en mere retfærdig økonomi.

Konkurrence – Hvad er jorden værd? Afslutning
Søndag den 14. juni, kl. 12:30 – 14:00

Afslutningen af konkurrencen om hvad jorden er værd. Kom ned i Retsforbundets telt og se om det er dig, der har vundet.

Mød Retsforbundet – Danmarks Bæredygtige Parti
Alle dage, kl. 10.00 – 11.00.

Kom ned i Retsforbundets telt og få en snak med om hvad der betyder noget for dig rent politisk. Om du kender os i forvejen eller ej, så er der mulighed for at lære nærmere om hvorfor der er brug for Retsforbundet.

Derudover er Retsforbundet repræsenteret ved følgende events, som andre arrangerer

Trues demokratiet af EU?
Lørdag den 13. juni kl. 11.30-12.30 i Folkebevægelsen mod EUs telt på Cirkuspladsen (bod C24)

Over 90 % af EU’s love behandles aldrig af Folketinget. EU-kommissionen har monopol på at stille lovforslag og Danmark har ingen vetoret. Kom til debatmøde om EU og demokratiet. Oplægsholder: Poul Gerhard Kristiansen, landssekretær for Folkebevægelsen mod EU og politisk ordfører for Retsforbundet. Eventen afholdes i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.

Kampen imod skjulte privilegier og monopoler i vort samfund
Lørdag den 13. juni kl. 15.00 – 16.30 i BIENs/Basisindkomsts telt på Kæmpestranden (bod J27)

Bankerne, jordejerne og de privilegerede lønmodtagere får en monopol gevinst, som strider imod demokratiet. Rasmus Hougaard Nielsen, Gode Penge, Morten Blaabjerg, Retsforbundet og Erik Christensen, BIEN Danmark diskuterer et forslag til en kombineret penge-, fuld grundskylds- og basisindkomstreform.

Udover vores events afholder Folkebevægelsen mod EU sammen med Europabevægelsen en fodboldkamp under overskriften ”Kampen om Europa”. Det er lørdag den 13. juni kl. 13.30 på Allinge Stadion bag Nordlandshallen. Fra Retsforbundet deltager Jimmy Due og Poul Gerhard Kristiansen sammen med blandt andre MEP Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU, mens Europabevægelsen i år har forstærket sig med udenrigsminister Martin Lidegaard for at tage revanche for de sidste års store nederlag.

Program for hovedscenen


Folkemødet 2015. Program for hovedscenen.

Folkemødet 2015. Program for hovedscenen.

Skriv under for Retsforbundet

Vælgererklæring - Retsforbundet

Vælgererklæring. Hvis du hellere vil underskrive vælgererklæringen med en touchskærm end med mus kan du bruge koden her til smartphone eller tablet.