Peter Mogensen

Retsforbundet vedtager ny klimapolitik

Peter Mogensen

Peter Mogensen, flankeret th. af Leo Nygaard og Kenni Rasmussen, ved Retsforbundets landsmøde 5. september 2015. Foto : Morten Blaabjerg

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse.

Takket være et gennemarbejdet forslag af Peter Mogensen, Gjern, har Retsforbundet fået en ny og stærk klimapolitik. Klimapolitikken understøtter partiets arbejde for et bæredygtigt samfund, hvor den enkelte har så stor frihed som muligt til at indrette sin egen tilværelse, samtidig med at vi bedst muligt bidrager til at reducere CO2-forureningen.

Vi vil, hvis Retsforbundet får magt som vi har agt, bidrage til at forøge kvaliteten af vores fælles luft, til gavn for os og kommende generationer – og forhåbentlig undgå store klimapåvirkninger.

Forslaget, der blev vedtaget med en enkelt mindre ændring ved partiets landsmøde i Fredericia 5. september 2015, indebærer bl.a. flg :

  • Alle produkter produceret ved hjælp af fossile brændstoffer/ressourcer, pålægges en afgift, der svarer til de negative omkostninger for vores miljø (i form af f.eks. luftforurening).
  • Indtægten fra afgiften går ubeskåret tilbage til borgerne, ved at reducere skat på arbejde eller alternativt i form af udbetaling af en dividende, der er ens for alle.

Ordningen vil betyde, at vedvarende energiformer kan opnå en reel – og derfor konkurrencedygtig pris i forhold til de fossile brændstoffer/energiformer, og at borgerne/forbrugerne vil få en reel frihed til at bestemme hvilke energiformer de vil satse på. Afgiften øger ikke skattetrykket, og skal ikke kunne bruges som en skatteskrue, men give borgerne reel frihed til at vælge, hvor stort et CO2-aftryk man ønsker at sætte. Det vil rent faktisk kunne betale sig for den enkelte via sit eget energiforbrug og egne indkøb, at være med til at trække vores samlede CO2-footprint i den rigtige retning.

Dette i modsætning til det aktuelle system med CO2-kvoter, som har vist sig alt for tungt og uvirksomt, belastende for vores økonomi og ikke fremmende for anvendelsen af nye, bæredygtige energiformer.

Læs hele forslaget og motiveringen her :

Forslag fra Peter Mogensen – konkretisering af klimapolitikken
Motivering til Peter Mogensens forslag

Forslaget vil her efter landsmødet snarest muligt blive skrevet ind i arbejdsprogrammet i dets vedtagne form.


Olga Maersk

En bæredygtig frihandel?

Olga Maersk

Foto : L2F1. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Leo Nygaard, Vonsild, medlem af Retsforbundet

Den traditionelle holdning til frihandel i verden må tages op til overvejelse i forbindelse med programrevisionen.

Når partiet promoverer sig med bæredygtig politik vedr. klima og resurser, må der nødvendigvis sættes betingelser for samhandel.

I denne tid føres forhandlinger om frihandel mellem USA og EU, hvor det debatteres hvilke betingelser, om nogen, der bør begrænse fri handel.

Men under hvilke forudsætninger ?

International handel indebærer transport og energiafbrænding alle veje verden rundt. Den omfatter produktionsformer, som vi ikke sympatiserer med. Den baseres på overskudsgivende salgsmuligheder og ikke på rimeligheden i at transportere varer over lange afstande, når landene kunne producere selv tæt på forbrugeren.

Mærsk planlægger 10 containerskibe i ny rekordstørrelse. Selv om skibene optimeres mht energiforbrug, er dette et symbolsk eksempel på frihandel med skadelige virkninger i stor praktisk skala.

For hundrede år siden tog vi stilling til ikke at ville handle med negerslaver. Nu er der en anden dagsorden.

Hvis vi da mener det alvorligt – det med bæredygtigheden.