Peter Mogensen

Retsforbundet vedtager ny klimapolitik

Peter Mogensen

Peter Mogensen, flankeret th. af Leo Nygaard og Kenni Rasmussen, ved Retsforbundets landsmøde 5. september 2015. Foto : Morten Blaabjerg

Af Morten Blaabjerg, medlem af Retsforbundets landsledelse.

Takket være et gennemarbejdet forslag af Peter Mogensen, Gjern, har Retsforbundet fået en ny og stærk klimapolitik. Klimapolitikken understøtter partiets arbejde for et bæredygtigt samfund, hvor den enkelte har så stor frihed som muligt til at indrette sin egen tilværelse, samtidig med at vi bedst muligt bidrager til at reducere CO2-forureningen.

Vi vil, hvis Retsforbundet får magt som vi har agt, bidrage til at forøge kvaliteten af vores fælles luft, til gavn for os og kommende generationer – og forhåbentlig undgå store klimapåvirkninger.

Forslaget, der blev vedtaget med en enkelt mindre ændring ved partiets landsmøde i Fredericia 5. september 2015, indebærer bl.a. flg :

 • Alle produkter produceret ved hjælp af fossile brændstoffer/ressourcer, pålægges en afgift, der svarer til de negative omkostninger for vores miljø (i form af f.eks. luftforurening).
 • Indtægten fra afgiften går ubeskåret tilbage til borgerne, ved at reducere skat på arbejde eller alternativt i form af udbetaling af en dividende, der er ens for alle.

Ordningen vil betyde, at vedvarende energiformer kan opnå en reel – og derfor konkurrencedygtig pris i forhold til de fossile brændstoffer/energiformer, og at borgerne/forbrugerne vil få en reel frihed til at bestemme hvilke energiformer de vil satse på. Afgiften øger ikke skattetrykket, og skal ikke kunne bruges som en skatteskrue, men give borgerne reel frihed til at vælge, hvor stort et CO2-aftryk man ønsker at sætte. Det vil rent faktisk kunne betale sig for den enkelte via sit eget energiforbrug og egne indkøb, at være med til at trække vores samlede CO2-footprint i den rigtige retning.

Dette i modsætning til det aktuelle system med CO2-kvoter, som har vist sig alt for tungt og uvirksomt, belastende for vores økonomi og ikke fremmende for anvendelsen af nye, bæredygtige energiformer.

Læs hele forslaget og motiveringen her :

Forslag fra Peter Mogensen – konkretisering af klimapolitikken
Motivering til Peter Mogensens forslag

Forslaget vil her efter landsmødet snarest muligt blive skrevet ind i arbejdsprogrammet i dets vedtagne form.


Retsforbundet afholder det årlige landsmøde lørdag d. 5. september 2015

Landsmøde 2015 – lørdag d. 5. september

Retsforbundet afholder det årlige landsmøde lørdag d. 5. september 2015

Retsforbundet afholder det årlige landsmøde lørdag d. 5. september 2015

Sted : Fredericia Idrætscenter, Vester Ringvej 100, Fredericia.

Retsforbundet afholder vores årlige landsmøde denne weekend, nærmere betegnet lørdag fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Vi mødes i år i Fredericia Idrætscenter fremfor på Vandrerhjemmet, hvor vi har været de sidste par gange.

Vi starter med morgenmad kl. 10.00 og så starter sele mødet kl. 11.00.

Der er indløbet et par forslag. Ét med ændringer til det politiske program af Leo Nygaard, Vonsild, og ét med konkretisering af vores klimapolitik af Peter Mogensen, Gjern. Begge forslag findes nederst på siden i PDF-format.

Leo Nygaard ønsker en bedre sammenhæng mellem idéprogrammet og det politiske program og mere klare tekster. Derudover ønsker Leo Nygaard en anderledes formulering i afsnittet omkring Samfundsdividende, der i følge Leo Nygaard ikke overholder BIENs principper om basisindkomst.

Peter Mogensen har stillet forslag om en opsplitning mellem energi- og klimapolitikken, og dels om en konkretisering af Retsforbundets politik ang. klimaet til at støtte en afgift på fossilt kulstof efter ”fee-n-dividend” princippet som løsning på klimaproblemet.

Dagsorden

Kl. 11.00 : Valg af dirigenter samt valg af afstemningsudvalg

Kl. 11.15 : Landsledelsens beretning v. Poul Gerhard Kristensen

Kl. 12.00 : Frokost

Kl. 12.45 : Beretning fra Forvaltningsnævnet v. Vagn Kristensen

Kl. 13.15 : Regnskab 2014-2015 v. Thorkil Sohn

Kl. 13.45 : Oplæg om fremtidig politik og arbejde v. Jan Møgelvang & Thorkil Sohn

Kl. 14.45 : Forslag til konkretisering af klimapolitikken v. Peter Mogensen

Kl. 15.15 : Forslag til ændringer i det politiske program v. Leo Nygaard

Kl. 16.00 : Budget for regnskabsåret samt fastlæggelse af kontingent

Kl. 16.30 : Valg af landsledelse

Kl. 17.00 : Valg af ekstern og intern revisor samt suppleant

Kl. 17.15 : Beretning om medlemsbladet valg af medlemsbladsredaktør

Kl. 17.30 : Eventuelt

Dokumenter

Forslag fra Leo Nygaard – ændringer til det politiske program
Forslag fra Peter Mogensen – konkretisering af klimapolitikken
Motivering til Peter Mogensens forslag


Afstemning

Billeder fra landsmødet i Odense

Af Morten Blaabjerg, på vegne af Organisatorisk Udvalg

Så er der billeder fra Retsforbundets ekstraordinære landsmøde på Næsbylund Kro i Odense 26.-27. april 2014. Tak for to produktive dage fyldt med politiske udvekslinger – og på gensyn til vores ordinære landsmøde 4.-5. oktober 2014!

Foto : Kim Kjærgaard Sørensen.


Created with flickr slideshow.

Islandsk forår

Nyt arbejdsprogram vedtaget!

Islandsk forår.

Forår på Island. Foto : Karlbark. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Morten Blaabjerg, formand for Organisatorisk Udvalg

Retsforbundet har ved sit ekstraordinære landsmøde i Odense behandlet et nyt forslag til partiets arbejdsprogram, og vedtaget en lang række justeringer samt flere nye politikområder med skarpe holdninger. Det vedtagne arbejdsprogram vil snarest muligt være at læse på vores hjemmeside. Blandt de vedtagne forslag og programpunkter er :

 • En garanteret, betingelsesløs minimumsindtægt (samfundsdividende) for alle danske borgere.
 • En ny bankpolitik, der opdeler den finansielle sektor.
 • En afvikling af racisme- og blasfemi-paragrafferne, og afvisning af DNS-blokeringer og anden lignende tiltag til censur.
 • En afvikling af alle immaterielle rettigheder på nær varemærker.
 • En ny netbaseret platform for danske demokratiske udvekslinger, der bringer Danmarks demokrati ind i det 21. århundrede.
 • En legalisering af cannabis.

Og der er mere!

Tak til alle medlemmerne som deltog i landsmødet, og som har bidraget til debatten både op til og under landsmødet! Tak til Kjeld Thomsen og de øvrige dirigenter for solid mødeledelse! Tak for jeres engagement, hjælp og deltagelse, og ikke mindst medvirken til at vi kom i mål til tiden!

Mere nyt om landsmødets resultater på hjemmesiden snarest muligt!


En køreplan mod en bæredygtig økonomisk fremtid

Foto : Chiot's Run. Licens : Creative Commons by-nc 2.0

På vej mod en bæredygtig økonomisk fremtid Foto : Chiot’s Run. Licens : Creative Commons by-nc 2.0

Af Retsforbundets landsledelse

Retsforbundets Politiske Udvalgs oplæg til partiets implementering af basisindkomst lyder foreløbig således. Det understreges at der KUN er tale om en skitse, som interesserede kan anvende som grundlag for egne forslag.

I forlængelse af Politisk Udvalgs udspil er det efter vores mening væsentligt at overveje flere forskellige spørgsmål:

Hvad er udgangspunktet for, at give en ubetinget basisindkomst?

1) Er udgangspunktet og berettigelsen, at give alle borgere en garanti for et fast forudsigeligt økonomisk fundament?

Fordele:

 • Det vil frigøre individet fra de mest grundlæggende økonomiske bekymringer.
 • Det vil fjerne behovet for alle faste eller behovsbetingede overførselsindkomster.

Ulemper:

 • Det vil være dyrt og det vil nødvendigvis skulle finansieres af skatteindtægter.
 • Der er risiko for, at det for nogen bliver et incitament for nogen, til ikke at udnytte sine evner og muligheder.

2) Er udgangspunktet og berettigelsen, at give alle borgere deres ligelige og ubetingede andel af den samlede samfundsomsætning, således som den måles i det samlede grundskyldsprovenu – samt provenuet ved salg af samfundets naturressourcer. Det er det, vi kalder samfundsdividende.

Fordele:

 • Det er den retfærdigste måde at fordele samfundets indtægter.
 • Det giver alle mennesker et medejerskab af dette samfund og et incitament til at skabe udvikling.
 • Det giver både logisk, politisk og moralsk mening, at alle skal have deres ligelige andel, uanset social status.

Ulemper:

 • Dividenden pr. definition er konjunkturafhængig og derfor ikke kan være et stabilt beløb.
 • Dividenden vil næppe være et beløb man kan leve af.
 • Dividenden vil ikke kunne erstatte overførsler til dem, der er helt uden arbejdsevne.

Hvor skal pengene komme fra ?
Dette afhænger af svaret på det første spørgsmål.

1) Hvis basisindkomsten er finansieret helt og udelukkende af samfundsdividende, så vil beløbet være flydende (år til år) og sandsynligvis ikke tilstrækkeligt til at man kan leve af den alene.

2) Hvis basisindkomsten skal være tilstrækkeligt til at leve af, skal samfundsdividenden suppleres af midler tilvejebragt via en form for skat.

Fordelene og ulemperne er grundlæggende de samme som i første spørgsmål.

Hvordan skal basisindkomsten udbetales ?

1) Beløbet udbetales automatisk til alle borgeres NEM-konto, hver måned eller år.

Fordele:

 • Nemt at forstå og aldeles u-bureaukratisk.

Ulemper:

 • Få eller ingen?

2) Beløbet er et skattefrit bundfradrag for indkomstskatten, der fungerer som en negativ indkomstskat for dem, der tjener mindre end beløbet.

Fordele:

 • Nemt og økonomisk at implementere i vores nuværende skattesystem
 • Udbetalinger vedrører kun de, der tjener mindre end værdien af fradraget

Ulemper:

 • Få eller ingen?

Hvem skal have basisindkomst?

1) Alle der bor og betaler grundskyld og/eller skat i Danmark (og deres børn).

Fordele:

 • Det er retfærdigt og logisk, at dem der betaler til samfundet også modtager dividenden.

Ulemper:

 • Det er muligt, at der kan spekuleres i det.

2) De ”uarbejdsdygtige” (børn og pensionister) skal have en fast basisindkomst, dem der er en del af arbejdsstyrken, skal have samfundsdividende.

Fordele:

 • Det er en hybrid af de to forskellige tilgange, der både sikrer den sociale og den moralske dimension :
  • Der sikres et livsgrundlag for de der ikke kan klare sig selv.
  • Samtidig fastholdes princippet ved samfundsdividende.

Ulemper:

 • Der skal fortsat anvendes offentlige ressourcer på at vurdere, hvem der skal tildeles basisindkomst.

Den videre proces i implementeringen af basisindkomsten/samfundsdividenden i Retsforbundets politiske arbejdsprogram er som følger :

Retsforbundet afholder lørdag 26. april kl 12.00 – søndag 27. april kl 16.30 ekstraordinært landsmøde.

 • Landsmødet finder sted på Næsbylund Kro, Bogensevej 105 i Odense.
 • Deltagelse koster inkl. forplejning og overnatning kr 500,- for alle medlemmer.
 • Retsforbundet afholder øvrige udgifter i forbindelse med mødet – hvoraf en del håbes dækket ved frivillige bidrag. Det er muligt at søge om at få udgifter til transport dækket, idet vi gerne ser et så bredt og stærkt fremmøde som overhovedet muligt.
 • Det alt væsentligste dagsordenspunkt på landsmødet er implementeringen af basisindkomst/samfundsdividende i Retsforbundets arbejdsprogram som vedtaget ved Retsforbundets landsmøde i 2013.
 • Landsmødet erstatter det landsmedlemstræf for alle medlemmer, vi plejer at afholde i foråret.
 • Tilmelding til landsmødet kan ske ved at sende en email til info@retsforbundet.dk eller ringe til sekretariatet med navn og tilkendegivelse.

Men der er ingen grund til at hvilke på laurbærrene så længe. Alle medlemmer inviteres til at deltage i debatten her på sitet eller på Retsforbundets Facebook-side. Og allerede i næste uge inviterer Retsforbundets Politiske Udvalg til Åbent Møde på Dronningegården i Odense, med afsæt i ovenstående debatspørgsmål.

Politisk Udvalgs åbne møde finder sted onsdag den 12. marts kl. 17 – 21 på Dronningegården. Dronningegården er et kontorfællesskab med mødelokaler, beliggende Dronningensgade 23, 5000 Odense C. Forhåndstilmelding ikke nødvendig, men giv gerne et heads up til Torsten om at du kommer på torsy@retsforbundet.dk.

Dette bliver det andet og sidste møde Politisk Udvalg afholder i processen frem imod landsmødet. Alle Retsforbundets medlemmer (og dem der gerne vil være medlemmer) er velkomne. Det er sidste chance for mundtligt at debattere emnet forud for det eller de forslag Retsforbundets Landsledelse vil fremsætte til partiets ekstraordinære landsmøde 26. + 27. april, angående ubetinget basisindkomst.

Vel mødt til en god og konstruktiv debat, der vil kvalificere Retsforbundets politik på to af vore vigtigste områder : den økonomiske og den sociale politik.

Landsledelsen vil stærkt opfordre alle interesserede medlemmer til at indsende helt konkrete ændringsforslag og gøre det i et format, så det er tydeligt, hvilke afsnit der ønskes ændres til hvad. Ultimativt skal man kunne forholde sig til forslagene og udvælge de, der kan/skal stemmes om.

Dette kan gøres ved at hente hele arbejdsprogram-udkastet i det ønskede format og lave sin egen version – eller nøjes med at kopiere de afsnit man interesserer sig for. Ændringsforslag til teksten kan med fordel markeres med blå skrift og kursiv, og sendes til info@retsforbundet.dk.

Ledelsen mødes igen 5. april og laver da det endelige arbejdsprogram-forslag (eller flere forskellige), som udsendes til medlemmere og skal debatteres og ultimativt vedtages ved landsmødet.

REDIGERET : Den oprindelige tekst fra Politisk Udvalg er nu erstattet af et link til denne side, hvor man kan finde hele arbejdsprogram-udspillet i forskellige udgaver, og indlægget er tilføjet opfordringen til at indsende ændringsforslag.


Glædelig jul fra Retsforbundet

Glædelig jul fra Retsforbundet

Af Morten Blaabjerg

Retsforbundets landsmøde har vedtaget sin principielle tilslutning til idéen om basisindkomst og pålagt landsledelsen at udarbejde et udspil til et nyt arbejdsprogram, som forventes fremlagt her i foråret 2014 ved et ekstraordinært landsmøde. Det er en vanskelig opgave – og vi har brug for alle bidrag til processen. Forslaget (som reelt er to forskellige forslag) har både tilhængere og modstandere i partiet – men fælles er ønsket om et nyt, klart og stærkt arbejdsprogram, der kan lægge en solid grund for de kommende års arbejde.

Ved forårets landsmedlemsmøde blev Retsforbundets landsledelse anbefalet en studierejse til Alaska for at undersøge implementeringen af basisindkomst/dividende i praksis. I Alaska udbetales indtægterne fra salg af statens olieforekomster til statens indbyggere i form af en dividende, i lighed med de tanker, der aktuelt debatteres i Retsforbundet, både her på Facebook i flere tråde, på hjemmesiden og i partiets lokale afdelinger.

Med dette foto af Alaskas vidunderlige, snerige og uvejsomme naturområder ønsker vi dig en glædelig jul – med opmuntring til at du vil give dit besyv med her på disse sider! Hvad mener du?

 • Hvordan forestiller du dig Retsforbundets partiprogram i fremtiden?
 • Hvilke fordele henholdsvist ulemper kan vi opnå vi ved en basisindkomst/samfundsdividende?
 • Hvordan forener vi bedst hensynet til individets frihed – og hensynet til finansiering af fællesskabets omkostninger?

Længere indlæg til debatten vil vi gerne bede om bliver sendt til debat@retsforbundet.dk – de vil herefter i samarbejde med indlæggets forfatter blive behørigt udgivet her på siden.