Gilleleje Havn

Lighed for loven – også for fiskere

Gilleleje Havn

Gilleleje Havn


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Det er en direkte konsekvens af EU-medlemsskabet, at der er forskellig lovgivning for danske og svenske fiskere i forhold til f.eks. tyske fiskere.
Mens tyske fiskere stadig må fiske i det fredede område, så er Gilleleje-fiskerne nu blevet dømt for ulovligt fiskeri i det samme område, hvor Danmark og Sverige har gennemført for et område i Kattegat for torskefiskeri.

På grund af det direkte sammenstød med EU’s kvotepolitik, som også Danmark har underlagt sig, kommer vi i denne urimelige situation, hvor der klart ikke er lighed for loven. Danmark må ikke forbyde tyske fiskere fiskeriet fordi vi for længst også har overladt EU at bestemme vores fiskeripolitik. Nej, det er ikke imod EU’s lovgivningen at gennemføre denne fredning, men så må den gælde alle – ikke kun danskere og svenskere.

Højesteret har dømt i forhold til loven – ingen tvivl om det, men uanset hvor beskedne de tyske kvoter må være, så er situationen selvfølgelig uforståeligt for de danske fiskere, som ovenikøbet ikke fiskede efter torsk.

At frede de områder, hvor fiskene gyder af hensyn til ynglen er klart en bedre politik end EU’s mangeårige kvotepolitik, men et sådant forbud må gælde alle fiskere – uanset nationalitet.

Under alle omstændigheder er det klart, at det enkle retsprincip, som hedder ”lighed for loven” – også må gælde her.

Det betyder, at den danske og svenske regering enten må peppe sig op til at konfrontere EU’s fiskeripolitik eller helt forlade den fælles EU-fiskeripolitik. – Men tavsheden tyder desværre ikke på at det vil ske.

Reference : http://www.b.dk/nationalt/gillelejefiskere-taber-i-hoejesteret

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti

Landsmedlemsmøde 2016

Landsmedlemsmøde 2016

Landsmedlemsmøde 2016

Så er det igen tid til at afholde det årlige landsmedlemsmøde.

Vi afholder det i år d. 16. & 17. april på Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense. Vi starter lørdag kl. 13.00 (indskrivning fra kl. 12.00) og vi slutter søndag kl. 15.00.

Dagsorden er ikke 100% fastlagt, så vi tager forbehold for evt. ændringer.

Ledelse har besluttet at give et tilskud til deltagergebyret på 50%, så vi håber at så mange som muligt kan deltage. Prisen for deltagelse er 550 kr. og det dækker både aftensmad, morgenmad frokost, kaffe, kage og overnatning på kroen. Enkeltværelse mod tillæg (ca. 300 kr.). Skriv det i tilmeldingen.

Har du kun mulighed for at være med én af dagene, så er du selvfølgelig stadig velkommen til at deltage.

Tilmelding kan ske på info@retsforbundet.dk; send en mail med dit navn og om du deltager begge dage eller hvilken dag du kommer.

Betaling skal ske inden selve mødet på reg. nr. 8401 og konto nr. 1133489.

Dagsorden

Lørdag – 16. april 2016

12.00 – 13.00 : Indskrivning

13.00 : Velkomst

13.15 : Kommunikationsstrategi fra Operate
– Præsentation v. Jimmy Due
– Økonomi og skat
– Bureaukrati og frihed v. Poul Gerhard Kristiansen
– Pause
– Miljø og bæredygtighed
– Social politik

16.15 : Lovforslagshappening v. Vagn Christensen

16.45 : Ordførerskaber
– Hvad indebærer det? v. Poul Gerhard Kristiansen
– Hvilke skal der være?

18.00 : Aftensmad

19.00 : Underholdning og efterfølgende frit samvær

Søndag – 17. april 2016

08.00 : Morgenmad

09.00 : Morgensang

09.15 : Underskriftsindsamling v. ledelsen

10.15 : Pause

10.30 : En socialrådgivers bekendelser

12.00 : Frokost

13.00 : Brexit og dansk afstemning om EU-medlemskabet v. Johanne L. Kristiansen & Thorkil Sohn

14.30 : Afslutning med kaffe & kage


Hvad gør du når en maskine har erstattet dit job? Svaret er samfundsdividende

Af Jimmy Due, Valby

Det er en udvikling vi ser flere og flere steder. Herhjemme kæmper især Venstre for at indføre tyske tilstande på arbejdsmarkedet. Det tyske arbejdsmarked har en stor underklasse, der har to og tre jobs for blot at dække deres leveomkostninger. Mange har endda stadig kun til huslejen på trods af flere jobs.

Selv uden indblanding fra politikerne vil udviklingen ske og det endda hurtigere end man lige umiddelbart forventer. Alle brancher oplever i dag en stigning i automatisering. Om fem til 10 år kan vi have selvkørende biler og lastbiler på vejene. Forestil jer en situation med op mod 30.000 ansatte i transportbranchen, der kan komme til at stå uden job. Hvad gør vi med dem? Svaret på udfordringerne i dag er opkvalificering og kurser, men hvad skal de opkvalificeres til? Hvad skal vi gøre med alle de arbejdsløse murere når maskinerne har overtaget deres job?

Virksomhederne kommer i første omgang ikke til at blive ramt af dette, da de sparer enormt i lønomkostningerne, men på lang sigt vil de også kunne mærke konsekvensen. For hvis ingen har arbejde, så forsvinder deres købekraft samtidig med. Virksomheder skal trods alt have nogle kunder for at kunne løbe rundt.

Reformér skattesystemet

Retsforbundet ønsker at reformere og forenkle det danske skattesystem. Gennemfør den tvingende nødvendige jordreform, der skal til for at få oprettet balancen i samfundet, og kombinér det med en garanteret minimumsindtægt – kaldet samfundsdividende i vores partiprogram. På denne måde vil vi få fordelene ved lavere lønninger, men samtidig sikre at folk også kan leve af det.

Vi står overfor et afgørende tidspunkt i historien, hvor vi rent faktisk har mulighed for at frigøre folk, så de kan tilrettelægge deres liv som de ønsker. Men det kræver, at vi tænker nyt og ikke fortsætter den vante jobcentertankegang for den vil føre os til danske Maria Fernandes-historier (Maria Fernandes døde i sin bil, hvor hun sov mellem to vagter på hendes arbejde. Læs historien i artiklen herunder).

Reference : http://www.b.dk/nationalt/farvel-til-dit-faste-job-fremtiden-er-en-verden-af-loesarbejdere

http://www.retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Lad os følge Uruguays eksempel

Lad os følge Uruguays eksempel – 95% strøm er fra vedvarende energi

Lad os følge Uruguays eksempel - 95% strøm er fra vedvarende energi

Lad os følge Uruguays eksempel. 95% af al strøm produceres af vedvarende energi.
Foto : Alex Proimos. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Lad os følge Uruguays eksempel – 95% af al strøm produceres af vedvarende energi

På kun 15 år er det lykkedes Uruguay, mindre end Danmark, at nå frem til dette imponerende resultat. På 10 år har Uruguay nedbragt sit CO2 aftryk kraftigt og i 2017 med 88% gennem et forskelligartet energimiks af vedvarende energiformer som vand, vind og sol.

Biomasse er også en del af mikset, men det er klart, at selvom der er tale om en langt mere miljømæssig bæredygtig energiform frem for fossile brændstof, så er der samtidig er problemer her i forhold til at dyrke biomasseafgrøder frem for produkter til mad. Monokulturer har også plaget f.eks. Argentina i den sammenhæng, ligesom der er andre problemer med biomasse.

Men der er jo heller ikke sådan, at der kan bruges det samme energimiks i andre lande. Tværtimod, men det er klart, at Uruguays eksempel viser, at det er muligt på forholdsvis kort tid, at foretage en overgang fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

I Danmark er der således også et stort uudnyttet potentiale i vedvarende energi, hvor vi skal finde vores eget energimiks for at få forbruget af fossile brændstoffer ned. En klar satsning på vedvarende energi gennem klare politiske beslutninger og investering i området vil ikke blot vise vejen, men også føre flere investeringer med sig i det øjeblik vi bliver foregangsland.

Retsforbundet vedtog på sit seneste landsmøde et nyt energipolitisk oplæg, som netop havde til mål, at få gang i denne proces og bruge markedskræfterne til at gøre det. Vi skal nå frem til vores eget energimiks – uden fossile brændstoffer.

Alle produkter produceret ved hjælp af fossile brændstoffer/ressourcer, pålægges en afgift, der svarer til de negative omkostninger for vores miljø (i form af f.eks. luftforurening). Indtægten fra afgiften går ubeskåret tilbage til borgerne, ved at reducere skat på arbejde eller alternativt i form af udbetaling af en dividende, der er ens for alle.

Ordningen vil betyde, at vedvarende energiformer kan opnå en reel – og derfor konkurrencedygtig pris i forhold til de fossile brændstoffer/energiformer, og at borgerne/forbrugerne vil få en reel frihed til at bestemme hvilke energiformer de vil satse på. Afgiften øger ikke skattetrykket, og skal ikke kunne bruges som en skatteskrue, men give borgerne reel frihed til at vælge, hvor stort et CO2-aftryk man ønsker at sætte. Det vil rent faktisk kunne betale sig for den enkelte via sit eget energiforbrug og egne indkøb, at være med til at trække vores samlede CO2-footprint i den rigtige retning.

Dette i modsætning til det aktuelle system med CO2-kvoter, som har vist sig alt for tungt og uvirksomt, belastende for vores økonomi og ikke fremmende for anvendelsen af nye, bæredygtige energiformer. Hvis vi på nogen måde skal imødegå de enorme konsekvenser af klimaforandringerne, som vi allerede ser komme, så skal der handles konkret, hurtigt og målbevidst – ikke blot i Danmark, men også internationalt via FN. Men ved at følge Uruguays eksempel og satse på omstillingen hurtigt, kan vi foregå med et godt eksempel.

Det er nødvendigt for en bæredygtig fremtid!

Reference : http://www.information.dk/561986


Lad os følge briterne ud af EU

Lad os følge briterne ud af EU

Lad os følge briterne ud af EU

Lad os følge briterne ud af EU. Boris Johnson, Londons Borgmester, har nu også meldt sig på nej-siden i forhold til den folkeafstemning. Han skærer til og med igennem al sløret og sætter fingeren på det allerstørste problem i forhold til de europæiske befolkninger. Problemet med demokratiet i EU.

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Lad os følge briterne ud af EU

Boris Johnson, Londons Borgmester, har nu også meldt sig på nej-siden i forhold til den folkeafstemning, som briterne skal have den 23. juni i år vedrørende Storbritanniens medlemskab af EU. Han skærer til og med igennem al sløret og sætter fingeren på det allerstørste problem i forhold til de europæiske befolkninger. Problemet med demokratiet i EU.

Vi andre har hele tiden peget på, at EU ikke er en demokratisk sammenslutning, men en centralistisk mastodont, som sætter demokratiet ud af kraft ved hele tiden at flytte beslutninger over til EU – væk fra befolkningerne, som bliver mere og mere fremmedgjort i forhold til deres egen hverdag og ser enhver indflydelse forsvinde i tågerne.

Den britiske aftale betyde jo heller ikke, at det britiske parlament kan give et rødt kort f.eks. Kun hvis et flertal af parlamenter blandt de 28 EU-lande vil det. Nej, briterne bestemmer ikke selv – ligesom danskerne heller ikke gør det. Og så har vi stadig de EU-gale politikere, hvor også Alternativet har meldt sig under fanerne i et føderalistisk EU-parti og styrke det centralistiske EU.

Skrækpropagandaen er gået i gang i Storbritannien og de EU-blinde danske medier. Storbritannien går nærmest fallit ved et nej, pengene vil vælte ud – ja, gadelysene vil nærmest slukkes natten efter nej’et og Cameron selv hævder, at et nej vil være en såvel sikkerhedspolitisk som økonomisk katastrofe. – Men dog ikke værre end, at han samtidig har sagt, at han så sandelig bliver siddende – også ved et nej

Over hele det politiske spektrum i Storbritannien ser vi i øjeblikket nej-sigerne dukke op. Ikke kun hos højrefløjen, men så sandelig også hos Labour, fagforeningerne og de Grønne. Så snart briterne har banet vejen, så lad os følge dem ud af EU via en dansk folkeafstemning. Herefter kan vi sammen opbygge et demokratisk, mellemstatsligt og åbent samarbejde med respekt for forskellighederne og selvbestemmelsesretten. Vi skal ikke lukke os selv inde, men vi skal have et samarbejde, som bygger på FN, Nordisk Samarbejde, Europarådet, EFTA og et godt naboskab.

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/udland/londons-borgmester-eu-er-i-fare-glide-ud-af-demokratisk-kontrol


Poul Gerhard Kristiansen

Fælles undersøgelse af Scandinavian Star

Scandinavian Star

Scandinavian Star. Man føler sig hensat til Kafkaske tilstande, når den såkaldte undersøgelse af Scandinavian Star blev rullet op på dagens pressemøde. Foto: Scandinavianstar.no

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører.

Fælles undersøgelse af Scandinavian Star

Man føler sig hensat til Kafkaske tilstande, når den såkaldte undersøgelse af Scandinavian Star blev rullet op på dagens pressemøde.

Løgn, manipulation, fornægtelse og fortielse har åbenbart været reglen i denne ulykkelige sag, som kostede 159 mennesker livet ved selve katastrofen. Toppen af det hele er, når man bruger en, som burde være hovedmistænkt, som ekspert…

Det er helt åbenlyst, at sagen skal tages op igen, men det er ligeså åbenlyst, at det ikke kan overlades til norsk politi og norske myndigheder at undersøge sig selv i en sag, hvor såvel norske retsmyndigheder som stat og Storting har et stort medansvar for at feje sandheden ind under tæppet og hindre en korrekt undersøgelse. En undersøgelse, der burde have ført frem til de rigtige skyldige i mordbranden. – Ikke en chauffør, som hverken havde motiv, evne eller lejlighed til at udføre den og som i øvrigt bekvemt nok var omkommet.

I stedet bør der iværksættes en ny fælles svensk-dansk-norsk undersøgelse, hvor uvildige eksperters informationer vejer tungere end involverede parters og hvor det ikke er de samme som undersøger sig selv.

Ellers må vi spørge hvad eller hvem, som der skal dækkes over? – Og hvorfor?

Hver en sten må vendes.

Reference : http://nyheder.tv2.dk/krimi/2016-02-21-danmark-norge-ma-se-pa-nye-oplysninger-om-katastrofen


Friværdifest og arbejdsfri gevinster – på vej mod kollaps

Kommentar af Lars Bækgaard, lektor, Aarhus Universitet

Friværdifest og arbejdsfri gevinster – på vej mod kollaps

I løbet af de næste 10 år vil vi opleve en friværdifest og en jagt efter hurtige arbejdsfri gevinster på ejendomsmarkedet uden sidestykke i danmarkshistorien. Den finansielle sekter vil folde sig ud med tvivlsomme aktiviteter og skabe finansielle produkter uden forankring i den værdiskabende virkelighed. Det hele vil eksplodere i et gigantisk økonomisk sammenbrud om ca. 10 år.

Hvis S vil gøre noget for at forhindre dette, er partiet nødt til at indse, at boligmarkedet og det øvrige ejendomsmarked er en tikkende bombe under økonomien. En bombe der skaber ulighed, uproduktive investeringer, kriser og social elendighed.

Hvis vi som samfund vil gøre noget for at forhindre dette, er vi nødt til at gentænke forholdet mellem det private og det fælles. Vi kan ikke længere tillade os at forstå os selv som små baroner, der har en umistelig ret til at indkassere jordens samfundsskabte beliggenhedsværdi uden at røre en finger til gengæld. Vi har afskaffet kongens og kirkens magt – det er på tide, at vi afskaffer små og store ejendomsbesidderes magt til at leve på andres bekostning. Dette vil gøre ondt, for de fleste af os har vænnet os til – som boligejere – at få del i de samfundsskabte milliarder uden modydelse.

Den eneste effektive løsning, jeg kender, er en løbende afgift på jordens beliggenhedsværdi. Afgiften skal svare til den årlige økonomiske fordel, der er knyttet til et jordstykke. Dette vil afmontere muligheden for den vanvittige kamp om de bedste beliggenheder og de dertil hørende økonomiske fordele. Det vil sikre, at alle får del i den samfundsskabte del af det økonomiske fremskridt.

Reference : http://www.information.dk/561446

Støt demokratiet – udfyld en vælgererklæring her :
http://www.retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Poul Gerhard Kristiansen

Heksedansen fortsætter. Særinteresserne sætter dagsordenen

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

BT har påvist endnu en gang, at det såkaldte bæredygtige landbrug styrer Eva Kjær Hansen og Venstre i deres konsekvente korstog mod naturbeskyttelse og begrænsning i den frie udledning af gylle og kemikalier i vandløb til skade for alle andre end svinene på 4 og 2 ben. Det viser med al tydelighed hvordan skadelige særinteresser styrer dagsordenen.

Desværre er det ikke kun på dette område, at disse særinteresser har al for stor indflydelse. Tilsyneladende har de samfundsskadelige og asociale interesser i Parcelhusejernes Landsforening og de konservatives gentagne klagehyl totalt lammet debatten i forhold til grundskyld og ejendomsvurderinger, når man i stedet for at foretage sig noget effektivt mod de stigende grundpriser og dermed grundlaget for den nye krise, som nærmer sig med stor fart, fortsætter heksedansen og man nægter at iværksætte den nødvendige reform med en gennemskueligt og klart vurderingssystem. For selvfølgelig kan det lade sig gøre, hvilket vi selv har bevist i og med, at vi i 100 år indtil Venstre smadrede det efter 2001, havde et velfungerende vurderingssystem. Det kan vi naturligvis få igen – hvis ellers viljen er tilstede. Desværre er lammelsen mere fremherskende end viljen, så derfor drøner vi lige ind i næste friværdifest for os ejere – med efterfølgende tømmermænd for samfundet som sådan. Vi burde kunne huske, hvad der sket for ganske få år siden.

Og på trods af, at alle uafhængige økonomer – de økonomiske vismænd, Nationalbanken, OECD, IMF giver Retsforbundet ret i, at det samfundsøkonomisk er nødvendigt og eneste rigtigt at gennemføre en ordentlig og effektiv ejendomsbeskatning som grundskyld og dermed nedsætte skatten på arbejde, så får de samfundsskadelige kræfter hos de konservative og deres heppekor i Parcelhusejernes landsforening, alligevel plads til deres gentagne ungdomsfjendske og asociale budskaber i medierne – stort set

Og nu vil de konservative afskaffe grundskyld og ejendomsværdiskat og i stedet beskatte gevinst ved boligsalg. Endog applauderet af Enhedslisten….!

Ærlig talt. Det er prøvet i Sverige, hvor den blev så forhadt, at det kostede den daværende socialdemokratiske regering livet. De borgerlige halverede skatten, der nu er uden statsfinansiel betydning, men forringer mobiliteten på boligmarkedet, fordi den tilskynder folk til at blive boende og desuden overvæltes på boligkøberne. I Stockholm er boligpriserne nu så høje, at sygeplejersken og politibetjenten for længst er jaget ud af byen.

Grundskyld er helt modsat: Den vil nedsætte boligpriserne, forebygger boligbobler, fremmer mobiliteten på boligmarkedet og stiller generationerne lige. Den standser generationstyveriet, hvor vi ældre ejere lever flot på de unges bekostning. Derudover stopper den spekulation og fremmer investeringer i erhvervslivet – ligesom de giver mulighed for lettelse af skat på arbejde.

Samfundsøkonomisk er det konservative skatteforslag hul i hovedet, og fordelingspolitisk er det indlysende asocialt i og med, at store grupper fratages deres retmæssige andel i den værdi, vi skaber i fællesskab. Det er rablende..

Bryd ud og sæt en helt anden dagsorden – hvor særinteresserne ikke får magten.

Reference : http://www.fyens.dk/erhverv/Husejere-Pinligt-at-reform-af-boligskatter-udskydes/artikel/2940883

Støt demokratiet – udfyld en vælgererklæring på http://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Er det demokrati?

Den digitale vælgererklæring

Er det demokrati? - Vælgererkæring

Foto : Snapshot fra Retsforbundets kampagnevideo “Er det demokrati?”. Licens : Creative Commons by-sa 2.0


Af Torsten Rugaard Sylvest

Lad os slå fast, at halvgodt er bedre end helt skidt.

Den løsning som folkestinget har vedtaget, for den fremtidige digitale indsamling af vælgererklæringer – og som har premiere i dag den 12. januar 2016 – er halvgod, ikke mindre og slet ikke mere, men den vil stråle i lyset af, at afløse et system der var aldeles uværdigt for et moderne demokratisk samfund.

Retsforbundet er et af flere politiske partier uden for Folketinget, der både sammen og hver for sig har rettet adskillige henvendelser til Regering og Folketinget inden for de seneste 6 år, vedr. en modernisering af reglerne for indsamling af vælgererklæringer til opstilling af partier til folketingsvalg. Alle de svar vi har modtaget, har dels givet os forhåbning om, at reglerne og procedurerne vil blive ændret – og dels en mistanke om at ændringerne alligevel ikke helt vil imødekomme de ønsker vi har, til et nyt sæt af regler.
Derfor er vi ikke overraskede, og hverken særligt opløftede eller nedtrykte over de nye regler. Vi glæder os til at afprøve dem i praksis og har forventningerne indstillet på realistisk.

De fordele vi ser i fremtiden er først og fremmest, at vi bliver fri for, at spørge folk om deres CPR nummer. Det har været den væsentligste enkeltårsag til, at det er så nærmest uoverstigeligt svært, at samle vælgererklæringer. Det er børnelærdom for alle, at man ikke skal give sit CPR nummer til hvem som helst – og som politisk aktive lægfolk, bryder vi os ikke om at bede om den slags personfølsomme oplysninger. Fremover skal vi blot bede om vælgerens e-mail adresse.

En anden fordel vi gerne vil kvittere for er, at vi i fremtiden slipper for at skulle rundsende og i sidste ende opbevare bjerge af vælgererklæringer i papirform, til glæde kun for trykkerierne og især for Post Danmark.

De ulemper ved det gamle system, der desværre ikke gøres op med i det nye, selvom det ville være temmelig simpelt, er først og fremmest, at vælgeren stadig ikke kan agere proaktivt og selv tage initiativ til støtte opstillingen af et parti, ved at logge ind med NemID på www.vælgererklæring.dk og udfylde en vælgererklæring.
I stedet for at vælgeren kan opsøge vælgererklæringen på eget initiativ, skal vælgeren inviteres til det af partiet, ved at aflevere sin E-mail adresse til partiet, der afleverer den videre til www.vælgererklæring.dk, der så sender vælgeren en invitation.
For os at se, er det bare moderne bureaukratisk papirnusseri, der nu afløser noget umoderne bureaukratisk papirnusseri.

Indsamling af vælgererklæringer for at opnå opstilling til folketingsvalg og EU parlamentsvalg, bærer stadig præg af et slags sekterisk optagelsesritual, hvor det, at det er besværligt, bekosteligt, langvarigt og næsten umuligt, tjener et formål i sig selv.
Eksempelvis bibeholdes den fuldstændig meningsløse regel om, at en vælgererklæring blot har en ”holdbarhed” på 18 måneder, hvilket betyder at det samlede antal vælgererklæringer – der stadig ligger på 1/175 af de afgivne stemmer ved forrige valg (aktuelt ca. 21.000) skal samles indenfor blot 1½ år.
Vores forslag var, at give vælgererklæringer den logiske holdbarhed af en valgperiode, således at de forældedes hver gang der var valg, uanset om man havde opnået opstilling eller ej.

De partier, der har samarbejdet om at lægge pres på skiftende regeringer og folketingsflertal, for at få forbedret og moderniseret disse regler, har været enige om, at antallet af påkrævede vælgererklæringer til at opnå opstilling, var rimelig og passende. Det urimelige og upassende i regelsættet var de tekniske og praktiske hindringer der var lagt, for at gøre indsamlingen besværlig.
Med de nye regler er en del af disse urimeligheder rettet, men der er stadig godt med plads til flere forbedringer


Islandsk forår

Konkurrencestaten er død! Leve samarbejdet!

Islandsk forår.

Kunne statsministerens nytårstale indeholder målsætninger om fornyet nordisk samarbejde og omlægninger af det danske skattesystem som svar på globaliseringens udfordringer? Det foreslår Lene Andersen i sit forslag til talens indhold. Foto : Karlbark. Licens : Creative Commons by 2.0

Siden 1940 har det været en tradition at Danmarks statsminister i anledning af nytåret holder en radio- og tv-transmitteret tale til befolkningen. Da Dronningen taler på direkte TV nytårsaften, er statsministerens tale således placeret nytårsdag, 1. januar. Således også idag, hvor Lars Løkke Rasmussen vil tale til nationen i aften kl 19.15.

I år har Lene Andersen, forfatter til bl.a. bogen Globalt Gearskift, på Facebook foregrebet indholdet af statsministerens tale. Vi gengiver hendes forfriskende alternative og håbefulde udgave af statsministerens nytårstale her :
_____________________________________________________________________

Statsministerens nytårstale 2015

Af Lene Andersen, forfatter

Jeg glæder mig til statsministerens nytårstale, hvor han bl.a. vil sige følgende :

“Danmark har en stolt tradition for at gå forrest i overholdelsen af menneskerettighederne, og derfor har Danmark en vigtig rolle at spille internationalt.

I 2016 vil den danske regering derfor øge det nordiske samarbejde og tage initiativ til en fælles asylpolitik, der ikke blot sikrer vores åbne grænser, men også omfatter en langsigtet strategi for økonomisk og demokratisk udvikling i Mellemøsten og Afrika. Målet er at udvikle en nordisk model, der kan fungere i hele EU.

Desuden vil Danmark gå forrest i EU inden for retssikkerhed, åbenhed i forvaltningen, og udarbejdelsen af en transatlantisk handelsaftale, der tager udgangspunkt i menneskerettigheder, miljø og demokrati.

Efter et år med stadig flere unge mænd, der slår sig selv og andre ihjel i noget, de selv opfatter religiøs eller politisk idealisme, er det på tide at skabe sammenhold nationalt, kontinentalt og globalt. Det skal være slut med at dele befolkningen op i “os og dem”; er man født og opvokset i Danmark, er man dansk. – Tillad mig i den forbindelse at sende en personlig tak til alle jer unge mennesker, som tager demokratiet på jer og blander jer i den offentlige debat. Ikke mindst de af jer, hvis familie har rødder uden for Danmark: I gør mig stolt af at være dansker. I og jeres forældre har bibragt Danmark noget vigtigt, og jeg håber, at jeres forældre også er stolte af jer. Danmark er et humanistisk land, der vokser i erkendelse og udsyn gennem borgernes forskellighed.

På grund af den teknologiske udvikling, der fjerner de traditionelle arbejdspladser i industrien, samt af hensyn til miljøet og vores børns og børnebørns fremtid, omlægges skattesystemet. I løbet af de næste 10 år skal skatten på arbejde forsvinde. I stedet skal skatten lægges over på fast ejendom, således at skatten på private boliger stiger progressivt med antallet af kvadratmeter. Desuden øges beskatningen på forbrug af ikke-genanvendelige naturressourcer.

Regeringen ønsker at foretage disse forandringer i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande og at gøre Norden til et fælles testområde for fremtidens bæredygtige økonomi. De nordiske lande fandt nogle af verdens bedste løsninger på industrialderens udfordringer. Sammen udgør de nordiske lande verdens 10.-største økonomi. Sammen kan Norden påvirke verden. Sammen skal vi udvikle verdens bedste løsninger på det 21. århundredes udfordringer.

Konkurrencestaten er død. Leve samarbejdet.”
_____________________________________________________________________

Kunne statsministerens nytårstale indeholder målsætninger om at lægge konkurrencestaten i graven, forny det nordiske samarbejde og omlægge det danske skattesystem som svar på globaliseringens udfordringer? Vi krydser fingre, men nøjes heller ikke med det. Godt nytår og på gensyn i det kommende år!